Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 322-ЧМИ
Бургас, 19.01.2022

ОТНОСНО: Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас на 27.02.2022 г. и регистрация на кандидатите

         На основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13, чл. 127, ал. 3, чл. 128, чл. 147 – 150,чл. 152 , т. 3  и § 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение  № 1846-МИ/21.07.2020 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

 1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас на 27.02. 2022 г., се приемат в ОИК, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ 1, в сградата на Областна администрация – Бургас, всеки календарен ден, от 10:00 часа  от 23.01.2022г.  до 17,00 ч. на 27.01.2022г.
 2. Партиите, коалициите, местни коалиции и инициативни комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи до 17, 00ч. на 01.02.2022г.
 3. Кандидати за кмет могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в общинската избирателна комисия.
 4. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.
 5. Независим кандидат не може да бъде кандидат на партия, коалиция или местна коалиция.
 6. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа.
 7. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидати за същия избор.
 8. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.
 9. Когато кандидат за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 10. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.
 11. Документи за регистрация на кандидатите:

11.1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. В община, където има избори в повече от едно кметство (район), се подава едно общо предложение;

11.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

11.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа)

11.4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

     12. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация.

     13. ОИК води отделен входящ регистър  на кандидатите  за кмет на кметство – Приложение № 70-МИ-НЧ.

     14. Право да посочват и регистрират независим кандидат за кмет на кметство имат- една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

     15.Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 66-МИ-НЧ от изборните книжа). Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1849-МИ от 16.07.2020 г.).

 1. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка , обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/6.

     17.Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по т.11.2 и т.11.3.  в срок до 17,00ч на 01.02.2022г. Списъка в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва:

- за частични избори не по-късно от 23 дни преди изборния ден. 

          За резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единият от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват за срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

 1. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.
 2. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 ИК.
 3. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатите.
 4. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.
 5. В случаите, когато общинската избирателна комисия откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК. Решението на общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 6. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат в срок не по-късно от 19 дни преди изборния ден .
 7. Когато кандидат на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срок не по-късно от 19 дни преди изборния ден.
 8. За регистрацията на всеки кандидат общинската избирателна комисия взема решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 71-МИ-НЧ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.
 9. Въз основа на взетото решение за регистрация общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистриран кандидат (Приложение № 67-МИ-НЧ от изборните книжа).
 10. Общинската избирателна комисия обявява кандидатите за кмет в срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден. 

          Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

          Решението е приетo 17.40 ч на заседание на ОИК проведено на 19.01.22г.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.01.2022 в 23:46 часа

Календар

Решения

 • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

 • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

  относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

 • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

  относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения