Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 302
Бургас, 27.08.2020

ОТНОСНО: регистрация на партия „ГЕРБ“ за участие в частични избори на кметове на кметства в община Бургас на 27 септември 2020

Постъпило е заявление от  партия „ГЕРБ“, подписано от Иван Стефанов Вълков в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено под № 2/25.08.2020 г. в регистъра на партиите и коалициите, с искане за регистрация на партията за участие в частични избори за кмет на кметство с.Изворище в община Бургас на 27 септември 2020г.

Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 • Пълномощно № КО-Г-107/17.08.2020г. от Бойко Методиев Борисов – председател на ПП ГЕРБ на Димитър Бойчев Петров – областен координатор ПП ГЕРБ за област Бургас.
 • Пълномощно № 001/ 11.08.2020. от Димитър Бойчев Петров с което се преупълномощава Иван Стефанов Вълков да представлява партията пред ОИК Бургас.
 • Заверено копие от удостоверение за актуално състояние на партията.
 • Решение №1860-МИ/10.08.2020г. на ЦИК

В заявлението са посочени адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в частични  избори  за кмет на кметство с.Изворище, община Бургас  на 27 септември  2020г.

Предвид изложеното и на основание на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Бургас

Р Е Ш И:

Регистрира и обявява партия „ГЕРБ“ за участие в частични избори за кмет на кметство в с.Изворище, община Бургас.

Наименованието на политическата партия за отпечатване в бюлетината е: ПП ГЕРБ.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети .

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.08.2020 в 10:29 часа

Календар

Решения

 • № 319 -МИ / 29.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

 • № 312 / 17.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 311 / 09.11.2020

  относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения