Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 311
Бургас, 09.11.2020

ОТНОСНО: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

Постъпило е писмо рег. изх. 08-00-3109/02.11.2020, вх. № на ОИК 276./03.11.2020г от  г-жа Севдалина Турманова, Председател на Общински съвет – Бургас, с което на Общинска избирателна комисия Бургас се изпраща по компетентност Сигнал с вх. № 5257/05.08.2020г. по описа на Окръжна прокуратура Бургас срещу общински съветник, ведно с цялата налична преписка, както и Протокол №3/22.10.202 г. от Анелия Иванова – Председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси към Об Съвет Бургас (Комисията), за проведено заседание на което е взето решение сигнала да бъде изпратен до ОИК Бургас по компетентност.

Сигналът се отнася до общинския съветник Милен Ненчев Ненчев и съдържа твърдения относно това, че същия в качеството си на директор на РДНСК е извършвал оценка на служители на дирекцията в нарушение на нормативната уредба, освен това бил на ръководна длъжност в политическа партия - в нарушение на разпоредбите на Закона за държавния служител. В сигнала се твърди също, че общинският съветник е избран за заместник-председател на Постоянната комисия по устройство на територията, което било явен конфликт на интереси, тъй като съветникът, в качеството си на директор на РДНСК, отговарял за контрол на строителството към община Бургас и областта. Посочено е още, че в строителното разрешение за обект „Реконструкция на х-л България” като строителен надзор е посочено дружеството „Консултант 7 БГ” ЕООД, което било собственост на общинския съветник Милен Ненчев до 2017 г., а впоследствие при въвеждането на обекта в експлоатация като строителен надзор било посочено дружеството „Тара СВ” ООД, посочено в разследване на интернет страницата „Фрогнюз”.

Първоначално сигналът е подаден до Окръжна прокуратура Бургас, където е образувана преписка 5257/2020 година по описа на БОП. С резолюция от 07.08.2020 г. преписката е прекратена, а сигналът е изпратен по компетентност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Видно от приложеното към преписката писмо на ръководителя на инспектората към МРРБ, след извършена проверка е съставен доклад до Министъра, с копие до ОП Бургас, а сигналът е препратен по компетентност на Комисията за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, където е заведен с вх.№ ЦУ 01/С-551/28.08.2020 г. От писмо с изх.№ ЦУ 01-17469/30.09.2020 г. на КПКОНПИ става ясно, че същата, на основание чл.47, ал.5 от ЗПКОНПИ, приема, че компетентна да се произнесе е Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет Бургас /ПКУКИ/. От протокол от №3/22.10.2020 г. на ПКУКИ е видно, че е взето решение сигналът да се препрати по компетентност на ОИК Бургас, тъй като според Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ Обн. ДВ бр.81/2018 г./ ПКУКИ може да разглеждат сигнали само срещу лица, посочени в същата.

Правомощията на изборната администрация се уреждат в Изборния кодекс и се отнасят до подготовката и провеждането на избори. Понятието за „конфликт на интереси” е уредено в чл.52, 53 и 54 от ЗПКОНПИ. Никъде в този закон не е уредено правомощие на изборната администрация да провежда производство по установяване на конфликт на интереси на избран общински съветник.

Длъжността „началник на регионална дирекция за национален строителен контрол“ не е длъжност в общинската администрация, а в специализирана административна структура към Министъра на регионалното развитие и благоустройството, част от държавната администрация. От представените документи е видно, че с писмо до КПКОНПИ инспекторатът на МРРБ уведомява нейния председател, че е извършена проверка, за резултатите от която е изготвен доклад до министъра, а с писмо изх.№ 92-00-145 /6/25.08.2020г е уведомена Окръжна прокуратура- Бургас. В същото е обърнато внимание, че преценката за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси на лица съгласно чл.6 ал.1 т.23 от ЗПКОНПИ е от компетентността на КПКОНПИ. В Общинска избирателна комисия Бургас не е постъпвал влязъл в  сила акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗМСМА, ОИК не разполага с правомощия да установява конфликт на интереси. Ако съответния компетентен орган установи наличие на някоя от хипотезите за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, предвидени в чл.30, ал.4, т.1 до т.13, той следва да изпрати на ОИК документите, удостоверяващи наличието на съответното прекратително основание. Разпоредбата на чл.30, ал.5 от ЗМСМА сочи, че ОИК не е овластена да установява наличието на прекратителни основания, между които са и тези по чл.30, ал.4, т.10 и т.11 от ЗМСМА, касаещи хипотезите на конфликт на интереси. ОИК може да преценява единствено дали изпратените ѝ документи по чл.30, ал.5 от ЗМСМА са издадени от компетентен орган и дали надлежно удостоверяват прекратително основание, но не и самата тя да установявава и удостоверява това.  Сигналът, в който се съдържат твърдения за конфликт на интереси не е и не може да е документ по чл.30, ал.7 от ЗМСМА във вр. с чл.30, ал.4, т.11 от ЗМСМА, защото не е издаден от орган на власт, компетентен да установява конфликт на интереси и няма удостоверителна сила за изложените в него обстоятелства, защото поначало твърденията в сигнала сами по себе си подлежат на проверка. Не на последно място следва да се има предвид, че се твърдят нарушение на разпоредби на ЗПУКИ, който закон е отменен на 23.01.2018 г. със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предвид горното ОИК Бургас счита, че не разполага с материална компетентност да се произнесе по посочения по-горе сигнал.  Поради това и на основание чл.30, ал.8 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Бургас,

Р Е Ш И :

           Оставя без разглеждане подадения сигнал с вх. № 5257/05.08.2020г до Окръжна прокуратура Бургас срещу общински съветник, препратен по компетентност до ОИК- Бургас

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас  в седем дневен срок от обявяването.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 10.11.2020 в 14:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 319 -МИ / 29.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

 • № 312 / 17.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 311 / 09.11.2020

  относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения