16.10.2019

Съобщение

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

ОИК-Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на местни избори на 27.10.2019 г. , както следва :

Дата

Час

място

СИК от-до

1

2

3

4

21.10.2019г.

18:00

зала Опера

ЦАУ „Възраждане” 74-147

Кв. Горно Езерово 148 – 150

ЦАУ „Долно Езерово” 309 – 315

Допълнителни секции +334 +335

 

Общо 85 СИК

22.10.2019г.

18:00

Спортна зала

„Бойчо Брънзов”

/ж.к. „Зорница”/

ЦАУ „ Изгрев” 206 – 252

кв. Сарафово 253 – 257

кв. Рудник 258 – 262

кв. Черно море 263 – 265

ПСИК +339

Допълнителни секции +330+331+338

 

Общо 64

23.10.2019г.

18:00

зала Опера

ЦАУ „Поморие” 1 – 71

кв. Крайморие 72 – 73

Допълнителни секции +329+335

Съставни селища 316 – 328

 

Общо 89

23.10.2019г.

18:00

Спортна зала

„Младост”

/ж.к. „Славейнов”/

ЦАУ „Освобождение” 151 – 196

кв. Ветрен 202 – 205

кв. Банево 199 – 201

кв. Лозово 197 – 198

Допълнителни секции +332+333+337

ЦАУ „Зора” 266 – 308

Членовете  на СИК да  си  носят  лични  карти на насрочените обучения, за  да  се  регистрират  при  служителите  на  община  Бургас, за  да  могат    след приключване на изборите, за да получат  възнаграждението си.

08.10.2019

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

 

06.10.2019

ОИК - БУРГАС УВЕДОМЯВА

04.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинска избирателна комисия Бургас уведомява, че са изготвени с подпис и печат поименни удостоверения за всички кандидати за кметове на община, общински съветници и кметове на кметства.

Удостоверенията могат да бъдат получени от представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети.

30.09.2019

ВАЖНО!

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

25.09.2019

ЖРЕБИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПП, ПК, МК И ИК В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ И РЕГИСТРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ КАНДИДАТИ

ОИК БУРГАС, със свое Решение № 115-МИ/24.09.2019 г  определи място, дата и час на тегленето на жребия за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г, както следва:

Място за теглене на жребия- Областна администрация Бургас.

Дата и час на тегленето на жребия – 25.09.2019 г -  18:30 ч.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г и представители на регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

24.09.2019

ВАЖНО!

Списък на регистрираните кандидати за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство можете да свалите от ТУК

20.09.2019

Съобщение

Важна информация за местни избори 2019 г.

 

 

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019 г./ за насрочване на избори за общински съветници и кметовена 27 октомври 2019 г., писмо на ЦИК изходящ № МИ-03-8/14.08.2019 г., по силата на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс(ДВ, бр. 39 от 2016 г.)и Таблица на българските граждани на ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство:

Списъкнанаселенитеместа с население над 350 лица към дата 16.07.2019 г.

област

община

населеномясто

бройнаселение

код

име

код

име

код

име

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

07079

ГР.БУРГАС              

     226715

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

07332

ГР.БЪЛГАРОВО            

       1955

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

23090

С.ДРАГАНОВО            

       512

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

32367

С.ИЗВОР                

       437

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

32425

С.ИЗВОРИЩЕ              

       453

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

47202

С.МАРИНКА              

       1049

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

61145

С.РАВНЕЦ                

       1598

02

БУРГАС                  

04

БУРГАС                  

72151

С.ТВЪРДИЦА              

       433

 

 

са определении населените места със статут на кметство на територията на Община Бургас,както следва:

гр. Българово, с. Драганово, с. Извор, с. Изворище, с. Маринка, с. Равнец и с. Твърдица.

В посочените населени места ще се проведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и кмет на Община Бургас.

19.09.2019

Съобщение

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ:

 

Избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването могат  да гласуват освен в секцията си по постоянен/настоящ адрес,  и в свободно избрана от него подходяща секция. 

На място в секцията ще му бъде предоставена за попълване декларация по образец , че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

До 19 октомври 2019г. ще бъдат оповестени къде се намират и специално определени избирателни секции, както и телефоните и адресите на организации, общински предприятия и други на които може да се прави заявки за помощ в изборния ден, съответно от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

19.09.2019

Съобщение

ПРИ ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК: 

 

Всеки избирател, който установи грешка в избирателния списък (име, ЕГН, друго)  МОЖЕ ДА ЗАЯВИ ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ В СРОК ДО 19 ОКТОМВРИ 2019 г. 

Заявленията се подават в ГРАО.

 

19.09.2019

Съобщение

ДО ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ:

 

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в срок до 12 октомври 2019 г. 

Ако сте пропуснали да направите това, можете да заявите желание да гласувате с подвижна избирателна кутия, до пет дни преди изборите, стига да има назначена ПСИК. 

Ако на територията на Община Бургас НЯМА подадени най-малко 10 заявления за гласуване с ПСИК, такава секция няма да бъде разкрита.

 

19.09.2019

Съобщение

ДО ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ:

 

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в срок до 12 октомври 2019 г. 

Ако сте пропуснали да направите това, можете да заявите желание да гласувате с подвижна избирателна кутия, до пет дни преди изборите, стига да има назначена ПСИК. 

Ако на територията на Община Бургас НЯМА подадени най-малко 10 заявления за гласуване с ПСИК, такава секция няма да бъде разкрита.

 

19.09.2019

Съобщение

В КОЯ СЕКЦИЯ ЩЕ ГЛАСУВАМ?

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис. 

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

19.09.2019

Съобщение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:

 

Всеки, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на страната и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление.

Условие:  Настоящият адрес в съответното населено място да е от най-малко 6 месеца преди изборния ден, тоест, трябва да сте се регистрирали по настоящ адрес ПРЕДИ 26 април 2019 година.

Заявленията се подават до 12 октомври 2019 година включително в общинската администрация. 

Можете да го направите и електронно, ако имате електронен подпис - през сайта на ГРАО и през сайта на Община Бургас.

 

05.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия (ОИК) Бургас уведомява, че в почивните дни за контакт на разположение са следните телефони:

0889 590 050 - Елка Стоянова, председател

0899 444 013 - Данаил Средков, зам. председател

0887 270 717 - Емине Иляз, зам. председател

0899 822 110 - Божан Божанов

0887 218 634 - Иванка Кирязова

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения