Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Бургас, 11.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на Диана Славчева Фъртунова за независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Твърдица на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

Постъпило е заявление от Инициативен комитет (ИК) в състав от трима членове: Надежда Господинова Кратункова, ЕГН- ………., с постоянен адрес: ……………………; Анастасия Георгиева Горова, ЕГН-……………  с постоянен адрес: ………………… и Станка Георгиева Иванова, ЕГН-……………….,  с постоянен адрес: ……………….. за издигане кандидатурата на  Диана Славчева Фъртунова, ЕГН-……………… с настоящ адрес: ……………………………. за независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Заявлението е по утвърдения образец  - Приложение № 42-МИ от изборните книжа, подадено е лично лицето представляващо ИК  Надежда Господинова Кратункова и е заведено под № 1/10.09.2023г. в 13.25 ч. в регистъра на инициативните комитети за издигане на кандидатура на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

 В заявлението се съдържат всички реквизити, изискуеми по чл.153, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите по чл. 151, ал.2, т.1 от ИК; имената, единния граждански номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативния комитет – Диана Славчева Фъртунова; искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите; адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението са приложени изискуемите по чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс документи, а именно:

- протокол-решение от 08 август 2023 г. за създаване на ИК за издигане кандидатурата на Диана Славчева Фъртунова за независим кандидат за кмет на кметство в с. Твърдица, община Бургас, за определяне на лицето, което да го представлява и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

- нотариално заварени образци от подписите на членовете на инициативния комитет – 3 броя;

- декларации /Приложение № 44-МИ от изборните книжа/ от членовете на инициативния комитет – 3 броя;

- удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК - Надежда Господинова Кратункова, ЕГН,  издадено на от 11.08.2023 г. от ОББ АД, която ще обслужва само предизборната кампания.

 

ОИК Бургас след като извърши проверка на заявлението и приложените към него документи констатира, че то е подадено в срока по чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас.

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Надежда Господинова Кратункова, ЕГН-……………. с постоянен адрес: …………………..; Анастасия Георгиева Горова, ЕГН  с постоянен адрес: ………………. и Станка Георгиева Иванова, ЕГН,  с постоянен адрес: ………………………… за издигане кандидатурата на  Диана Славчева Фъртунова, ЕГН  с настоящ адрес: ……………………… за независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

Инициативният комитет се представлява от председателя Надежда Господинова Кратункова, която може по своя преценка да упълномощава за отделни действия, свързани с изборния процес и други лица с изрично пълномощно.

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Наименованието, което ще се изписва в бюлетината за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, област Бургас е НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИАНА СЛАВЧЕВА ФЪРТУНОВА.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 11.09.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения