Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Бургас, 13.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

Постъпило е заявление от Инициативен комитет (ИК) в състав от трима членове: Ереджеб Бехчет Мюмюн, ЕГН ………….., с постоянен адрес: ……………………….; Басри Рамадан Ибрям, ЕГН ……………., с постоянен адрес: ……………………; Сабри Рамадан Ибрям, ЕГН ………….., с постоянен адрес: ……………….. за издигане кандидатурата на Халил Адем Азис, ЕГН ………….., с постоянен адрес: …………………. за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Заявлението е по утвърдения образец - Приложение № 42-МИ от изборните книжа, подадено е лично лицето представляващо ИК Ереджеб Бехчет Мюмюн и е заведено под №3/13.09.2023 г. в 13:10 ч. в регистъра на инициативните комитети за издигане на кандидатура на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

В заявлението се съдържат всички реквизити, изискуеми по чл.153, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите по чл. 151, ал.2, т.1 от ИК; имената, единния граждански номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативния комитет – Халил Адем Азис; искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите; адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението са приложени изискуемите по чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс документи, а именно:

- протокол-решение от 12 септември 2023 г. за създаване на ИК за издигане кандидатурата на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство в с. Драганово, община Бургас, за определяне на лицето, което да го представлява и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

- нотариално заварени образци от подписите на членовете на инициативния комитет – 3 броя;

- декларации /Приложение № 44-МИ от изборните книжа/ от членовете на инициативния комитет – 3 броя.;

- удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК - Ереджеб Бехчет Мюмюн, ЕГН ……………., с дата 13.09.2023 г. от Алианц Банк България, която ще обслужва само предизборната кампания

 

ОИК Бургас след като извърши проверка на заявлението и приложените към него документи констатира, че то е подадено в срока по чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Ереджеб Бехчет Мюмюн, ЕГН …………….., с постоянен адрес: ………………; Басри Рамадан Ибрям, ЕГН ……………, с постоянен адрес: ……………..; Сабри Рамадан Ибрям, ЕГН ……………., с постоянен адрес: ……………….. за издигане кандидатурата на Халил Адем Азис, ЕГН ……………, с постоянен адрес: ……………… за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

Инициативният комитет се представлява от председателя Ереджеб Бехчет Мюмюн, който може по своя преценка да упълномощава за отделни действия, свързани с изборния процес и други лица с изрично пълномощно.

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Наименованието, което ще се изписва в бюлетината за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас, област Бургас е НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ХАЛИЛ АДЕМ АЗИС.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 13.09.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения