Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Бургас, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас

На основание чл.85 и чл.87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решения на ЦИК № 2161-МИ от 31.08.2023г., Общинска избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

І.Заседанията на Общинска избирателна комисия- Бургас са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й, съгласно чл. 85, ал.3 от ИК.

ІІ.Заседанията на Общинска избирателна комисия– Бургас ще се провеждат от 17:00 ч., на следния административен адрес: гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, първи етаж в сградата на Областна администрация - Бургас. Заседанията се свикват по реда на чл. 85,ал.1 от ИК. Членовете на комисията се уведомяват за датата на заседанието от лицата посочени в настоящото решение, поне 4 часа преди провеждане на същото, а при извънредни заседания – 2 часа преди него.  Уведомяването на членовете на ОИК става посредством телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или електронна поща.

ІІІ. Ред за взимане на Решения:

1) Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.

2) Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, по реда определен в т. ІV.

3) Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

4) Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

5) Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

6) Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

7) За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.

8) Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

9) Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.

10) Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

11) При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.

12) Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Срокът за обжалване на решенията на ОИК започва да тече от датата на второто по ред обявяване на съответното решение съгласно т.

ІV. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

13) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

14) Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.

15) Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.

16) Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

17) Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата им.

18) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

19) Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

ІV. Обявяване на решенията

Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си.  

Мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия- град Бургас, ул.”Цар Петър” № 1 е таблото поставено в южния вход на лицевата фасада на сградата на Областна администрация - Бургас.

На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

V. Председателят, секретарят и един от двамата зам.председатели на Общинска избирателна комисия- Бургас ще представляват комисията пред медиите.

VІ. Общинска избирателна комисия- Бургас получава кореспонденция на адрес: гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в деловодството си, в часовете от 9:00 до 17:00 часа. и на електронна поща – непрекъснато.

VІІ.Общинска избирателна комисия Бургас, създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите и сигналите подадени до комисията,  и решенията по тях.

VІІІ. Взетите от Общинска избирателна комисия- Бургас решения относно произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение „МИ“.

ІХ. Членовете на ОИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, сграда на Областна администрация - Бургас, за периода от 09.09.2023 г. до 7 дни от обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:17 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 292-МИ / 29.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 291-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 290-МИ / 11.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ да встъпи в правомощията си и за заличаването му от списъка на общинските съветници

всички решения