Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
Бургас, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на Димитър Георгиев Найденов за независим кандидат за кмет на Община Бургас в изборите за кмет на Община Бургас на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

Постъпило е заявление от Инициативен комитет (ИК) в състав от петима членове: Милена Неделчева Димитрова, ЕГН … с постоянен адрес: …; Соня Антонова Димова, ЕГН … с постоянен адрес: …; Христо Илиев Минчев, ЕГН …,  с постоянен адрес: …; Руска Петрова Едрева, ЕГН …, с постоянен адрес: …; Соня Стоянова Георгиева, ЕГН …,  с постоянен адрес: … за издигане кандидатурата на  Димитър Георгиев Найденов, ЕГН … с постоянен адрес: … за независим кандидат за кмет на Община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

 

Заявлението е по утвърдения образец  - Приложение № 42-МИ от изборните книжа, подадено е лично от лицето представляващо ИК  Милена Неделчева Димитрова и е заведено под № 4/17.09.2023г. в 11.40 ч. в регистъра на инициативните комитети за издигане на кандидатура на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

 

 В заявлението се съдържат всички реквизити, изискуеми по чл.153, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите по чл. 151, ал.2, т.1 от ИК; имената, единния граждански номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативния комитет – Димитър Георгиев Найденов; искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите; адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 

Към заявлението са приложени изискуемите по чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс документи, а именно:

 

- протокол-решение от 14 септември 2023 г. за създаване на ИК за издигане кандидатурата на Димитър Георгиев Найденов за независим кандидат за кмет на Община Бургас, за определяне на лицето, което да го представлява и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;

 

- нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет – 5 броя;

- декларации /Приложение № 44-МИ от изборните книжа/ от членовете на инициативния комитет – 5 броя.;

- удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК - Милена Неделчева Димитрова, ЕГН …,  издадено на от 13.09.2023 г. от Първа инвестиционна банка АД, която ще обслужва предизборната кампания

 

 ОИК Бургас, след като извърши проверка на заявлението и приложените към него документи констатира, че то е подадено в срока по чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

 

      След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: Милена Неделчева Димитрова, ЕГН … с постоянен адрес: …; Соня Антонова Димова, ЕГН … с постоянен адрес: …; Христо Илиев Минчев, ЕГН …,  с постоянен адрес: …; Руска Петрова Едрева, ЕГН …, с постоянен адрес: …; Соня Стоянова Георгиева, ЕГН …,  с постоянен адрес: …  за издигане кандидатурата на  Димитър Георгиев Найденов, ЕГН … с постоянен адрес: …  за независим кандидат за кмет на Община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година.

 

Инициативният комитет се представлява от председателя Милена Неделчева Димитрова, която може по своя преценка да упълномощава за отделни действия, свързани с изборния процес и други лица с изрично пълномощно.

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Наименованието, което ще се изписва в бюлетината за кмет на Община Бургас е

 

НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 17.09.2023 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения