Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 128
Бургас, 25.09.2019

ОТНОСНО: допълване след отказ за регистрация на кандидат в кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ“ и пренареждане на листата, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Бургас.

Постъпило е предложение от  Диляна Вълева Маринчева, ЕГН …………………..,  преупълномощена от Полина Цветославова Цанкова – Христова, ЕГН ………………, упълномощена от Веселин Найденов Марешки, председател и представляващ  ПП „ВОЛЯ“, заведено под №  18 -26- ОС/25.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Бургас, в изборите за общински съветници  на 27 октомври 2019 г. , с което се иска да бъде  регистриран  Радостин Стойчев Рашков, ЕГН ………………., като кандидат за общински съветник  за участие в изборите за общински съветници , както и да бъде пренаредена листата по предложена от партията нова поредност на кандидатите в листата.

С Решение № 123/24.09.2019 г. регистрирана кандидатската листа на ПП „Воля“, като е постановен отказ за  предложения кандидат Огнян Иванов Цонев, ЕГН ………………, предвид наличието на пречка за регистрация , тъй като същият при проверката се установи, че е член на Общинска избирателна комисия Созопол, назначен с Решение №  1105-МИ/13.09.2019 на ЦИК. Поради несъвместимост с чл. 3, ал. 3 от ИК, ОИК Бургас даде указания по телефон в 13:05 на упълномощения представител и лице за контакт на партията, с което уведоми, че посочения под номер 4 /четири/ кандидат - Огнян Иванов Цонев, е член на ОИК Созопол. Представителят на партията заяви, че са предприети мерки Цонев да бъде заменен като член на ОИК. При извършена проверка в 17:44 ч. от член на ОИК Бургас се установи, че ЦИК не е извършил вписване на промяна в състава на ОИК Созопол и Огнян Иванов Цонев продължава да бъде член на комисията, което е пречка за регистрацията му като кандидат за общински съветник, предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ИК. и дадени указания за  предложение на друг кандидат , такова не беше  постъпило. Предвид това с Решение № 123/ 24.09.2019г. ОИК Бургас отказа да регистрира Огнян Иванов Цонев, ЕГН .................... поради несъвместимост с чл. 3, ал. 3 от ИК.

Със същото решение , на основание чл. 417, ал. 6 ОИК  Бургас кандидатите след позиция четвърта в предложената за регистрация листа бяха  преподредени с едно място напред.

 

В срока по чл. 417, ал. 4 от Изборния кодекс, представляващия ПП“ВОЛЯ“ заявява за регистрация  Радостин Стойчев Рашков,  ЕГН ………………, като кандидат за общински съветник  за участие в изборите за общински съветници , както и заявяват искане  да бъде пренаредена листата по предложена  от партията нова  поредност на кандидатите.

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно от представляващия, с което упълномощава Полина Цветеславова Цанкова, както и пълномощно за представителство на Диляна Вълева Маринчева да представлява партията пред ОИК;
 2. Заявление-декларация по образец от кандидата – български граждани, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК – 11 броя.
 3. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат;

След като констатира, че за кандидата Радостин Стойчев Рашков са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК,  на основание  чл. 87, ал. 1, т. 14, и чл. 397, ал. 1 и чл. 417, ал. 6 от Изборния кодекс

Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1.РЕГИСТРИРА  кандидата за общински съветник   в Община Бургас,  от  кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“  Радостин Стойчев Рашков,  ЕГН …………….

 1. На основание чл. 417, ал. 6 от ИК новият кандидат заема последната 11 / единадесета/ позиция.
 2. Отказва пренареждане на кандидатската листа на ПП „ВОЛЯ“ за общински съветници в Община Бургас  за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатските листи на  партиите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.09.2019 в 23:30 часа

Календар

Решения

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.11.2019

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

 • № 291 / 23.11.2019

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения