Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 349-МИ
Бургас, 20.06.2022

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 

В ОИК - Бургас с вх.№ 338/20.06.2022г. са получени документи от Председателя на Общински съвет Бургас удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  Към тях е приложено е заявление от Георги Събев Събев с изх.№ 08-00-12947/20.06.2022г. на Общински съвет Бургас, с което същият уведомява председателя на Общинска избирателна комисия Бургас (ОИК), че поради изключителна натовареност и невъзможност да участва пълноценно като общински съветник в колективния орган на местното самоуправление, желае да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията като общински съветник в Общински съвет Бургас на осн.чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА.

След разглеждане на заявлението, Общинска избирателна комисия Бургас констатира, че Георги Събев Събев е обявен за общински съветник с Решение № 268-МИ/ 28.10.2019г. на ОИК Бургас. С оглед постъпилото заявление, което по своя смисъл представлява волеизявление за подаване на оставка, на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, правомощията му като общински съветник следва да бъдат прекратени. След изчерпване на списък А, формиран от кандидатите събрали необходимия брой преференции, трябва да бъде обявен кандидат от списък Б, формиран от регистрираната кандидатска листа на политическата партия. С решение № 124–МИ/24.09.2019г. на ОИК Бургас е регистрирана листата на кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, където следващ по ред след обявените за общински съветници е Иван Миленов Иванов.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3, както и във връзка с Решение № 1134-МИ/14.04.2022г. на ЦИК, ОИК – Бургас

 

РЕШИ:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Събев Събев – общински съветник.

Обезсилва издаденото му удостоверение.

Обявява за избран за общински съветник Иван Миленов Иванов, следващ в листата на партия „Средна европейска класа“ кандидат.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Бургас и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване. 

 

 

 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.06.2022 в 09:35 часа

Календар

Решения

  • № 350-МИ / 11.04.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 349-МИ / 20.06.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 348-МИ / 20.04.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения