Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 129
Бургас, 25.09.2019

ОТНОСНО: Предложение за промяна в листата на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение от Стоян Демирев Грозев, ЕГН …….., преупълномощен от  Живко Иванов Табаков, ЕГН ……..,  в качеството му на упълномощен представител на партията с желание за промени в  листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“  за кандидати за общински съветници в община Бургас в изборите за общински съветници в община Бургас на 27 октомври 2019 г., изразяващо се в заличаване на Александър Иванов Трендафилов , ЕГН ......................, регистриран в листата под № 49 с решение на ОИК Бургас № 94-МИ/24.09.2019г. и регистриране под същия номер на Тодор Димитров Тодоров, ЕГН …….. с адрес гр.Бургас, ……………..

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно от Живко Иванов Табаков, ЕГН ……, в качеството му на упълномощен представител на партията, с което преупълномощава Стоян Демирев Грозев да представлява партията пред ОИК;
 2. Заявление-декларация по образец от кандидата – български гражданин, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК – 1 броя.
 3. Молба от Александър Иванов Трендафилов за заличаване от листата на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“;
 4. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат;

   

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт. ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Бургас с Решение на ОИК № 37-МИ/ 13.09.2019г.

Извършена е служебна проверка  на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на предложения кандидат и е изпълнено изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК,  на основание  чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1  от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 Р Е Ш И:

1.Заличава Александър Иванов Трендафилов, ЕГН ………… като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“  за община Бургас за изборите на 27 октомври 2019 година.         

2.Регистрира Тодор Димитров Тодоров, ЕГН ……. с адрес гр.Бургас, …………... в листата на  кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ под номер 49, за участие в изборите за  общински съветници в община Бургас.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.09.2019 в 23:32 часа

Календар

Решения

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.11.2019

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

 • № 291 / 23.11.2019

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения