Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 13
Бургас, 11.09.2019

ОТНОСНО: Определяне числения състав на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.87 ал.1 във връзка с чл.92 ал.4 от Изборният кодекс, както и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия (ОИК) Бургас,
Р Е Ш И:
1. Определям следния  брой  на членовете на всяка СИК, съобразно изискванията на чл. 92 ал.2 от ИК:
 1.1За секции с до 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, заместник  председател и секретар, които съгласно представена от ГД „ГРАО“ Таблица на българските граждани с постоянен адрес към 26.04.2019 г. и избиратели – лица над 18 г. към 27.10.2019 г. , в Община Бургас, са следните секционните избирателни комисии, както следва :
№     местонахождение
на секцията   (населено място – н.м.)
02 04 00004         гр.Бургас
02 04 00020         гр.Бургас
02 04 00022         гр.Бургас
02 04 00023         гр.Бургас
02 04 00025         гр.Бургас
02 04 00027         гр.Бургас
02 04 00033         гр.Бургас
02 04 00035         гр.Бургас
02 04 00040         гр.Бургас
02 04 00041         гр.Бургас
02 04 00045         гр.Бургас
02 04 00068         гр.Бургас
02 04 00069         гр.Бургас
02 04 00070         гр.Бургас
02 04 00072         гр.Бургас-кв.Крайморие
02 04 00073         гр.Бургас-кв.Крайморие
02 04 00074         гр.Бургас-кв.Акации
02 04 00075         гр.Бургас-кв.Акации
02 04 00084         гр.Бургас
02 04 00085         гр.Бургас
02 04 00087         гр.Бургас-м.с.Върли бряг
02 04 00110         гр.Бургас
02 04 00113         гр.Бургас
02 04 00164         гр.Бургас
02 04 00174         гр.Бургас
02 04 00182         гр.Бургас
02 04 00196         гр.Бургас
02 04 00197         гр.Бургас– кв.Лозово
02 04 00201         гр.Бургас– кв.Банево
02 04 00205         гр.Бургас– кв.Ветрен
02 04 00209         гр.Бургас
02 04 00252         гр.Бургас
02 04 00262    гр.Бургас – кв.Рудник
02 04 00308   гр.Бургас
02 04 00316   с.Братово
02 04 00317                       с.Брястовец
02 04 00320                       с.Димчево
02 04 00321                       с.Драганово
02 04 00322                       с.Извор
02 04 00323                       с.Изворище
02 04 00325                       с.Миролюбово
02 04 00328                       с.Твърдица
Избирателни секции по чл. 9 ал.8 и чл.37 ал.1 от Изборния кодекс:
02 04 00329      гр. Бургас – ДСХ „Цвета и Анка Върбанови“
02 04 00330        гр. Бургас – МБАЛ Бургас
02 04 00331     гр. Бургас, Онкологичен център – Хирургически корпус
02 04 00332 „СБР-Бургаски минерални бани“ ЕАД,
02 04 00333 МБАЛ-Дева Мария гр. Бургас, кв.Ветрен
02 04 00334 МБАЛ-„Бургасмед“ ЕООД гр. Бургас
02 04 00235        гр. Бургас, СБАЛПФЗ
02 04 00336        гр. Бургас – Затвор
02 04 00337            „ПРО“ЕАД Бургаски минерални бани „Св.Мина“
02 04 00338    МБАЛ „Лайфхоспис“ЕООД
Или общо 52 секционни комисии по 7 члена
1.2 Засекции с над 500 избиратели – 9члена, в товачислопредседател, заместникпредседател и секретар, коитосъгласнопредставенаот ГД „ГРАО“ Таблицанабългарскитеграждани с постояненадрескъм 26.04.2019 г. иизбиратели – лицанад 18 г. към 27.10.2019 г. , в ОбщинаБургас, саследнитесекционнитеизбирателникомисии, кактоследва :
№     местонахождение
на секцията   (населено място – н.м.)
02 04 00001         гр.Бургас
02 04 00002         гр.Бургас
02 04 00003         гр.Бургас
02 04 00005         гр.Бургас
02 04 00006         гр.Бургас
02 04 00007         гр.Бургас
02 04 00008         гр.Бургас
02 04 00009         гр.Бургас
02 04 00010         гр.Бургас
02 04 00011         гр.Бургас
02 04 00012         гр.Бургас
02 04 00013         гр.Бургас
02 04 00014         гр.Бургас
02 04 00015         гр.Бургас
02 04 00016         гр.Бургас
02 04 00017         гр.Бургас
02 04 00018         гр.Бургас
02 04 00019         гр.Бургас
02 04 00021         гр.Бургас
02 04 00024         гр.Бургас
02 04 00026         гр.Бургас
02 04 00028         гр.Бургас
02 04 00029         гр.Бургас
02 04 00030         гр.Бургас
02 04 00031         гр.Бургас
02 04 00032         гр.Бургас
02 04 00034         гр.Бургас
02 04 00036         гр.Бургас
02 04 00037         гр.Бургас
02 04 00038         гр.Бургас
02 04 00039         гр.Бургас
02 04 00042         гр.Бургас
02 04 00043         гр.Бургас
02 04 00044         гр.Бургас
02 04 00046         гр.Бургас
02 04 00047         гр.Бургас
02 04 00048         гр.Бургас
02 04 00049         гр.Бургас
02 04 00050         гр.Бургас
02 04 00051         гр.Бургас
02 04 00052         гр.Бургас
02 04 00053         гр.Бургас
02 04 00054         гр.Бургас
02 04 00055         гр.Бургас
02 04 00056         гр.Бургас
02 04 00057         гр.Бургас
02 04 00058                      гр.Бургас
02 04 00059         гр.Бургас
02 04 00060         гр.Бургас
02 04 00061         гр.Бургас
02 04 00062         гр.Бургас
02 04 00063         гр.Бургас
02 04 00064         гр.Бургас
02 04 00065         гр.Бургас
02 04 00066         гр.Бургас
02 04 00067         гр.Бургас
02 04 00071         гр.Бургас
02 04 00076         гр.Бургас -кв.Победа
02 04 00077         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00078         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00079         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00080         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00081         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00082         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00083         гр.Бургас-кв.Победа
02 04 00086         гр.Бургас
02 04 00088         гр.Бургас
02 04 00089         гр.Бургас
02 04 00090         гр.Бургас
02 04 00091         гр.Бургас
02 04 00092         гр.Бургас
02 04 00093         гр.Бургас
02 04 00094         гр.Бургас
02 04 00095         гр.Бургас
02 04 00096         гр.Бургас
02 04 00097         гр.Бургас
02 04 00098         гр.Бургас
02 04 00099         гр.Бургас
02 04 00100                                  гр.Бургас
02 04 00101         гр.Бургас
02 04 00102         гр.Бургас
02 04 00103         гр.Бургас
02 04 00104         гр.Бургас
02 04 00105         гр.Бургас
02 04 00106         гр.Бургас
02 04 00107         гр.Бургас
02 04 00108         гр.Бургас
02 04 00109         гр.Бургас
02 04 00111         гр.Бургас
02 04 00112         гр.Бургас
02 04 00114         гр.Бургас
02 04 00115         гр.Бургас
02 04 00116         гр.Бургас
02 04 00117         гр.Бургас
02 04 00118         гр.Бургас
02 04 00119         гр.Бургас
02 04 00120         гр.Бургас
02 04 00121         гр.Бургас
02 04 00122         гр.Бургас
02 04 00123         гр.Бургас
02 04 00124         гр.Бургас
02 04 00125         гр.Бургас
02 04 00126         гр.Бургас
02 04 00127         гр.Бургас
02 04 00128         гр.Бургас
02 04 00129         гр.Бургас
02 04 00130         гр.Бургас
02 04 00131         гр.Бургас
02 04 00132         гр.Бургас
02 04 00133         гр.Бургас
02 04 00134         гр.Бургас
02 04 00135         гр.Бургас
02 04 00136         гр.Бургас
02 04 00137         гр.Бургас
02 04 00138         гр.Бургас
02 04 00139         гр.Бургас
02 04 00140         гр.Бургас
02 04 00141         гр.Бургас
02 04 00142         гр.Бургас
02 04 00143         гр.Бургас
02 04 00144         гр.Бургас
02 04 00145         гр.Бургас
02 04 00146         гр.Бургас
02 04 00147         гр.Бургас
02 04 00148         гр.Бургас– кв. Горно Езерово
02 04 00149         гр.Бургас– кв. Горно Езерово
02 04 00150         гр.Бургас– кв. Горно Езерово
02 04 00151         гр.Бургас
02 04 00152         гр.Бургас
02 04 00153         гр.Бургас
02 04 00154         гр.Бургас
02 04 00155         гр.Бургас
02 04 00156         гр.Бургас
02 04 00157         гр.Бургас
02 04 00158         гр.Бургас
02 04 00159         гр.Бургас
02 04 00160         гр.Бургас
02 04 00161         гр.Бургас
02 04 00162         гр.Бургас
02 04 00163         гр.Бургас
02 04 00165         гр.Бургас
02 04 00166         гр.Бургас
02 04 00166         гр.Бургас
02 04 00167         гр.Бургас
02 04 00168         гр.Бургас
02 04 00169         гр.Бургас
02 04 00170         гр.Бургас
02 04 00171                      гр.Бургас
02 04 00172         гр.Бургас
02 04 00173         гр.Бургас
02 04 00175         гр.Бургас
02 04 00176         гр.Бургас
02 04 00177         гр.Бургас
02 04 00178         гр.Бургас
02 04 00179         гр.Бургас
02 04 00180         гр.Бургас
02 04 00181         гр.Бургас
02 04 00183         гр.Бургас
02 04 00184         гр.Бургас
02 04 00185         гр.Бургас
02 04 00186         гр.Бургас
02 04 00187         гр.Бургас
02 04 00188         гр.Бургас
02 04 00189         гр.Бургас
02 04 00190         гр.Бургас
02 04 00191         гр.Бургас
02 04 00192         гр.Бургас
02 04 00193         гр.Бургас
02 04 00194         гр.Бургас
02 04 00195         гр.Бургас
02 04 00198         гр.Бургас– кв.Лозово
02 04 00199         гр.Бургас– кв.Банево
02 04 00200         гр.Бургас– кв.Банево
02 04 00202         гр.Бургас– кв.Ветрен
02 04 00203         гр.Бургас– кв.Ветрен
02 04 00204         гр.Бургас– кв.Ветрен
02 04 00206         гр.Бургас
02 04 00207         гр.Бургас
02 04 00208         гр.Бургас
02 04 00210         гр.Бургас
02 04 00211         гр.Бургас 
02 04 00212         гр.Бургас
02 04 00213         гр.Бургас
02 04 00214         гр.Бургас
02 04 00215         гр.Бургас
02 04 00216         гр.Бургас
02 04 00217         гр.Бургас
02 04 00218         гр.Бургас
02 04 00219         гр.Бургас
02 04 00220         гр.Бургас
02 04 00221         гр.Бургас
02 04 00222         гр.Бургас
02 04 00223         гр.Бургас
02 04 00224         гр.Бургас
02 04 00225         гр.Бургас
02 04 00226         гр.Бургас
02 04 00227         гр.Бургас
02 04 00228         гр.Бургас
02 04 00229         гр.Бургас
02 04 00230         гр.Бургас
02 04 00231         гр.Бургас
02 04 00232         гр.Бургас
02 04 00234         гр.Бургас
02 04 00235         гр.Бургас
02 04 00236         гр.Бургас
02 04 00237         гр.Бургас
02 04 00238         гр.Бургас
02 04 00239         гр.Бургас
02 04 00240         гр.Бургас
02 04 00241         гр.Бургас
02 04 00242         гр.Бургас
02 04 00243         гр.Бургас
02 04 00244         гр.Бургас
02 04 00245         гр.Бургас
02 04 00246         гр.Бургас
02 04 00247         гр.Бургас
02 04 00248         гр.Бургас
02 04 00249         гр.Бургас
02 04 00250         гр.Бургас
02 04 00251         гр.Бургас
02 04 00253         гр.Бургас– кв.Сарафово
02 04 00254         гр.Бургас– кв.Сарафово
02 04 00255         гр.Бургас– кв.Сарафово
02 04 00256         гр.Бургас– кв.Сарафово
02 04 00257         гр.Бургас– кв.Сарафово
02 04 00258         гр.Бургас - кв.Рудник
02 04 00259         гр.Бургас – кв.Рудник
02 04 00260         гр.Бургас – кв.Рудник
02 04 00261        гр.Бургас – кв.Рудник
02 04 00263         гр.Бургас – кв.Черно море
02 04 00264         гр.Бургас – кв.Черно море
02 04 00265         гр.Бургас – кв.Черно море
02 04 00266         гр.Бургас
02 04 00267         гр.Бургас
02 04 00268         гр.Бургас
02 04 00269          гр.Бургас
02 04 00270         гр.Бургас
02 04 00271         гр.Бургас 
02 04 00272          гр.Бургас
02 04 00273           гр.Бургас
02 04 00274           гр.Бургас
02 04 00275           гр.Бургас
02 04 00276           гр.Бургас
02 04 00277           гр.Бургас
02 04 00278           гр.Бургас
02 04 00279           гр.Бургас
02 04 00280           гр.Бургас
02 04 00281           гр.Бургас
02 04 00282           гр.Бургас
02 04 00283           гр.Бургас
02 04 00284           гр.Бургас
02 04 00285           гр.Бургас
02 04 00286           гр.Бургас
02 04 00287           гр.Бургас
02 04 00288           гр.Бургас
02 04 00289           гр.Бургас
02 04 00290           гр.Бургас
02 04 00291           гр.Бургас
02 04 00292           гр.Бургас
02 04 00293                             гр.Бургас
02 04 00294                             гр.Бургас
02 04 00295                             гр.Бургас
02 04 00296                             гр.Бургас
02 04 00297                             гр.Бургас
02 04 00298                             гр.Бургас
02 04 00299                             гр.Бургас
02 04 00300                             гр.Бургас
02 04 00301                             гр.Бургас
02 04 00302                             гр.Бургас
02 04 00303                             гр.Бургас
02 04 00304                             гр.Бургас
02 04 00305                             гр.Бургас
02 04 00306                             гр.Бургас
02 04 00307                             гр.Бургас
02 04 00309                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00310                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00311                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00312                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00313                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00314                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00315                             гр.Бургас-Долно езерово
02 04 00318                             гр.Българово
02 04 00319                             гр.Българово
02 04 00324                             с.Маринка
02 04 00326                             с.Равнец
02 04 00327                             с.Равнец
Или общо 286 секционни комисии по 9 члена.


1.3.Подвижна избирателна секция02 04 00339 от 5 члена.   


Решениетоможедабъдеобжалванопред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3 (три) дневенсрокотобявяванетому, наоснованиечл.88 отИзборниякодекс.

Решението е прието в ……..часа

Председател:                                                                            Секретар:
Елка Стоянова                                                                          Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 11.09.2019 в 23:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения