Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 145
Бургас, 08.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургасза участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургасна 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 54/04.10. 2019 г., подписано от Димитър Бойчев Петров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите ПП „ГЕРБ“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на ПП ГЕРБ, съгласно представеното предложение както следва:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ТРИТЕ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕН ЧЛЕН

02-04-00-002

ЧЛЕН

ВЕЛИНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

 

ИВАН СТОЙКОВ МАДЖАРОВ

02-04-00-004

ЧЛЕН

ЮЛИАНА МИЛЧЕВА МАРИНОВА

 

РОСИЦА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

02-04-00-008

СЕКРЕТАР

ДИМО ЯНКОВ КАРАЧОРБАДЖИЕВ

 

ДАНИЕЛ ГРОЗЕВ ДЕНЕВ

02-04-00-011

СЕКРЕТАР

ИВАНКА ЖЕЛЕВА АРНАУДОВА

 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕНЧЕВА

02-04-00-011

ЧЛЕН

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА МАНДАДЖИЕВА

02-04-00-012

ЧЛЕН

ИРЕНА КОСТАДИНОВА МАНДАДЖИЕВА

 

МАРИНА АНДРЕЕВА ЧЕРВЕНКОВА

02-04-00-013

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

БОЖАНА СТОЕВА ВЪЛЧАНОВА

02-04-00-013

ЧЛЕН

МАРИНА АНДРЕЕВА ЧЕРВЕНКОВА

 

ДИМИТРИНКА ЯНКОВА ИВАНОВА

02-04-00-014

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

 

СОНЯ ЖЕЛЕВА РАДУЛОВА

02-04-00-016

ЧЛЕН

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ МИТОВ

 

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

02-04-00-017

СЕКРЕТАР

СТАНКА МИХАЙЛОВА ДЮЛГЕРОВА

 

АЗНИФ КАРНИК МУРАДЯН

02-04-00-018

ЧЛЕН

МАГДАЛЕНА ГЕНАДИЕВА СТАНЕВА

 

ЮЛИАНА МИЛЧЕВА МАРИНОВА

02-04-00-019

ЧЛЕН

РЕНЕТА МИНЧЕВА РАЙКОВА

 

СИЛВИЯ ДИМОВА СТЕФАНОВА

02-04-00-019

ЧЛЕН

ИРИНА ЯНЕВА МУДЖУРОВА

 

ВАХАН БЕДРОС МУРАДЯН

02-04-00-022

ЧЛЕН

ЖИВКА ПЕТКОВА ТОШЕВА

 

КЕРАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЕВА

02-04-00-023

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЯНА ГЕОРГИЕВА КОНОВА

 

ЗЛАТА ИВАНОВА СТАМАТОВА

02-04-00-025

ЧЛЕН

ТАНЯ ХРИСТОВА КАЛУДОВА

 

СТОЯН ИВАНОВ КОЙЧЕВ

02-04-00-026

СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛИНА ХРУСАВОВА КОЛЕВА

 

ТОНЯ ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

02-04-00-026

ЧЛЕН

АНЕТА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

 

ВЕСЕЛИНА ХРУСАВОВА КОЛЕВА

02-04-00-026

ЧЛЕН

АНИ ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА

 

ДИМКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

02-04-00-027

ЧЛЕН

ТАТЯНА ДИМОВА АТАНАСОВА

 

РУСАНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

02-04-00-028

СЕКРЕТАР

МИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ МИЩЕНКОВ

02-04-00-028

ЧЛЕН

РАДОСТИНА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

ДОНА ЯНЧЕВА РАЛЕВА

02-04-00-030

ЧЛЕН

ТОДОР СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ

 

СОНЯ ХРИСТОВА ДОБРЕВА

02-04-00-035

ЧЛЕН

ГЕОРГИ ВЪЛЧАНОВ ДОБРИКОВ

 

АНКА КОСТАДИНОВА БЕЯЗОВА

02-04-00-038

СЕКРЕТАР

МИЛЕНА МОМЧИЛОВА   КОВАЧЕВА

 

ЮЛИАН ЛЮБОМИРОВ ПРОДАНОВ

02-04-00-040

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

 

ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ГУДЖЕВА

02-04-00-040

ЧЛЕН

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЧКОВА

 

СЛАВКА ЯНЧЕВА ИВАНОВА

02-04-00-041

ЧЛЕН

ИВАН СТАНКОВ КОВАЧЕВ

 

МАРА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

02-04-00-042

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ОЛИШЕВСКИ

 

ВАСИЛКА КОЛЕВА РУСЕВА

02-04-00-043

ЧЛЕН

МАРА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

 

ИРИНА СТОЯНОВА СОФРОНИЕВА

02-04-00-044

ЧЛЕН

ДОБРИНКА ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА

 

ИВАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

02-04-00-045

ЧЛЕН

НИКОЛИНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

 

ТОДОРКА ТОДОРОВА АВДЖИЕВА

02-04-00-046

ЧЛЕН

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА АВДЖИЕВА

 

АТАНАС ПЕТКОВ ПЕТКОВ

02-04-00-046

ЧЛЕН

СИЙКА ЗДРАВКОВА ПАНАЙОТОВА

 

РАДКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

02-04-00-047

ЧЛЕН

НИКОЛИНА ЛЕОНИДОВА СУГАРЕВА

 

НИКОЛИНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

02-04-00-047

ЧЛЕН

МИЛЕНА ГОСПОДИНОВА СТОЕВА

 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ

02-04-00-048

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ГУДЖЕВА

 

МАРТИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

02-04-00-048

ЧЛЕН

РОСИЦА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

 

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА ВЕЛЕВА

02-04-00-048

ЧЛЕН

АТАНАС ВАСИЛЕВ СУГАРЕВ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

02-04-00-051

ЧЛЕН

РОСИЦА РАДАНОВА ГЪЧЕВА

 

СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ЧАЛЪКОВА

02-04-00-051

ЧЛЕН

ВАНЯ   МИХАЙЛОВА МАВРОВА-ПАНАЙОТОВА

 

РАЙНА БОРИСОВА ПАСКАЛЕВА

02-04-00-052

ЧЛЕН

ХРИСТО ФИЛИПОВ БОЖИНОВ

 

ИВАЙЛО РАДОСТИНОВ МИНЧЕВ

02-04-00-053

ЧЛЕН

ВЕРКА НАТОВА ЛЯМЧЕВА

 

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА

02-04-00-053

ЧЛЕН

ВАСИЛКА КОЛЕВА РУСЕВА

 

ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА

02-04-00-057

ЧЛЕН

КРАСИМИРА ПЕНЕВА СЪБЕВА

 

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГРАМАТИКОВ

02-04-00-058

ЧЛЕН

ИВАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

 

ПЕНКА КЪНЕВА КУРТЕВА

02-04-00-059

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖИСОВ

 

ЗАРКО ПЕТРОВ НИКОЛОВ

02-04-00-062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕНЧЕВА

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

02-04-00-062

ЧЛЕН

ПЕТЪР БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ

 

СТАНЧО ДИМОВ МИЧЕВ

02-04-00-063

СЕКРЕТАР

ЗЛАТИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

 

СОНЯ КОНСТАНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-065

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ЩЕРЕВА АТАНАСОВА

 

ИВАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

02-04-00-067

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МИНЧЕВА

 

КРАСИМИРА ПЕНЕВА СЪБЕВА

02-04-00-068

СЕКРЕТАР

ВАЛЯ ДИМИТРОВА ТЕНЕВА

 

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ВАНКОВА

02-04-00-070

ЧЛЕН

ТАНЯ АНГЕЛОВА СПАСОВА

 

МАРИЙКА ВЪРБАНОВА ЛОЛОВА

02-04-00-070

ЧЛЕН

ЮРА ДЕНЧЕВА БАРОВА- МИТОВА

 

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

02-04-00-071

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА ДИМОВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА

 

СМАРАГДА ЩЕЛЯНОВА АНГЕЛОВА

02-04-00-072

СЕКРЕТАР

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

МАРИAНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

02-04-00-072

ЧЛЕН

ВЕЛИНА ХРИСТОВА АНДОНОВА

 

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

02-04-00-073

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДКА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

 

АНДРЕАНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-075

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАН РАДЕВ РУСЕВ

 

ЗЛАТКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

02-04-00-075

ЧЛЕН

РОСИЦА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

 

ЙОВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-076

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КОЛЕВА

 

СТОЯН ПЕНЕВ ГЕНЕВ

02-04-00-076

ЧЛЕН

СТОЯН ДОБРЕВ ДОБРЕВ

 

САЙМЕ ХЮСЮМ КАДИР

02-04-00-078

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

 

МЛАДЕН ПАНАЙОТОВ МАТЕЕВ

02-04-00-078

ЧЛЕН

СТОЙЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ТЕНЬО ЯНЧЕВ ВРЪБЧЕВ

02-04-00-079

СЕКРЕТАР

ЖИВКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

 

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ КИРОВ

02-04-00-079

ЧЛЕН

ТАНЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

 

ДИМИТЪР НОНЧЕВ ДИМИТРОВ

02-04-00-080

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА

 

ИВАН РАДЕВ РУСЕВ

02-04-00-080

ЧЛЕН

ДИМКА СТЕФАНОВА ТОНЕВА

 

РУСКА ДОБРЕВА ДЕНКОВА

02-04-00-081

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ ФЕОДОРОВА ЕЛИСЧЕВА

 

ТАНЯ ВЕЛЧЕВА ПОПОВА

02-04-00-081

ЧЛЕН

ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА ЖЕКОВА

 

ИВАНКА ЖЕЛЕЗЧЕВА КИРОВА

02-04-00-081

ЧЛЕН

РУСКА ДОБРЕВА ДЕНКОВА

 

ДИМКА НАЧЕВА ЯНАКИЕВА

02-04-00-082

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНА ТОДОРОВА РАНЧЕЛОВА

 

ГИНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

02-04-00-082

ЧЛЕН

ДАФИНКА МИХОВА ЧАНЕВА

 

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

02-04-00-082

ЧЛЕН

ЗЛАТКА ИЛИЕВА НЕНОВА

 

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕЕВА

02-04-00-083

ЧЛЕН

МАРИАНА ДИМИТРОВА БОРДЕЛОВА

 

ЗЛАТКА ИЛИЕВА НЕНОВА

02-04-00-085

ЧЛЕН

СТОЯНКА ДОБРЕВА ИЛИЕВА

 

ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА

02-04-00-089

ЧЛЕН

АНТОНИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕЧКОВА

 

МИЛЕНА МАРИНОВА РУХЧОВСКА

02-04-00-090

ЧЛЕН

ПЛАМЕНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА

 

КРЕМЕНА СТОЯНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

02-04-00-092

ЧЛЕН

СИЯНА ЯНЧЕВА ШАНГОВА

 

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ВАЧЕВА

02-04-00-096

ЧЛЕН

ГИНКА СТОЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ИВАНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

02-04-00-099

ЧЛЕН

ИСКРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ТАНЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА

02-04-00-105

ЧЛЕН

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГАНЕВ

 

НЕДКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

02-04-00-105

ЧЛЕН

СТЕФКА АПОСТОЛОВА КОСТОВА

 

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕТА АНТОНИЧ

02-04-00-107

ЧЛЕН

ПАВЛИНА ЖЕВКОВА ПЕТРОВА

 

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА АНТОНИЧ

02-04-00-109

ЧЛЕН

СТОЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ

 

СТОЙКА ДИНЕВА МИНКОВА

02-04-00-111

ЧЛЕН

МОНИКА РОСИНОВА КОСТАДИНОВА

 

ИВАНКА АСЕНОВА БАЙЧЕВА

02-04-00-112

ЧЛЕН

НЕДЮ КОСЕВ НЕДЕВ

 

ИВАН КЪНЕВ БАЙЧЕВ

02-04-00-112

ЧЛЕН

ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ КОСТАДИНОВ

 

СВИЛЕН ПАНЕВ НОТЕВ

02-04-00-114

ЧЛЕН

СТАНКА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА

 

СИЛВИЯ БОЯНОВА ИВАНОВА

02-04-00-114

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

02-04-00-115

ЧЛЕН

БОНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

 

ТОДОРКА АТАНАСОВА ПЕНЕВА

02-04-00-116

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СОНЯ ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА

 

ЖИВКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

02-04-00-116

ЧЛЕН

ИВАНКА АСЕНОВА БАЙЧЕВА

 

ДИНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

02-04-00-117

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ СТОИЛОВ

02-04-00-117

ЧЛЕН

ИВАН КЪНЕВ БАЙЧЕВ

 

НЕДЮ КОСЕВ НЕДЕВ

02-04-00-118

ЧЛЕН

ДЕНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

 

СЪБКА СТОЕВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-120

ЧЛЕН

ИВАНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА

 

СТАНКА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА

02-04-00-123

ЧЛЕН

ЯНИЦА ВЕСЕЛИНОВА МИЛАНОВА

 

КРЪСТИНКА   ДЕЛЕВА ДЕЛЧЕВА

02-04-00-124

ЧЛЕН

ТОДОРКА АТАНАСОВА ПАНЕВА

 

ЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

02-04-00-124

ЧЛЕН

РАДИНА ТОДОРОВА ВЪЛКАНОВА

 

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА

02-04-00-127

ЧЛЕН

ПАУНКА ДИМОВА РОЕВА

 

ДИАНА ИВАНОВА ДОНЧЕВА

02-04-00-128

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ЗОЯ СТАВРЕВА КАРМАШИКОВА

02-04-00-129

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ НИКОЛОВ

 

МОНИКА РОСИНОВА КОСТАДИНОВА

02-04-00-129

ЧЛЕН

СОНЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

ВАЛЕНТИНА НЕДКОВА КОЛИШЕВА

02-04-00-130

СЕКРЕТАР

ЯНКА МАЛЧЕВА КИРКОВА

 

СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ПРЕДЕЛИЕВА

02-04-00-132

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА

 

ЗЛАТАН ДИМИТРОВ БАРАКОВ

02-04-00-132

ЧЛЕН

ЙОРДАНКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА

02-04-00-139

ЧЛЕН

МАРТИН МАРИНОВ ГАВРАЙЛОВ

 

МАРТИН ВЕНКОВ МАЛЧЕВ

02-04-00-142

ЧЛЕН

КЕТА ХРИСТОВА БОНЕВА

 

ПАУНКА ДИМОВА РОЕВА

02-04-00-146

СЕКРЕТАР

ДАЯНА СТЕФАНОВА КОТЕВА

 

МАГДА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

02-04-00-148

ЧЛЕН

ЖЕЧКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

 

ВЕНЕЛИНА АНДРЕЕВА ВЪЛЧЕВА

02-04-00-149

СЕКРЕТАР

ЗИДАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

ПАНАЙОТКА ГЕОРГИЕВА ПАРУШЕВА

02-04-00-149

ЧЛЕН

МАРИЯ ПАВЛИНОВА ЛОЗАНОВА

 

АТАНАСКА СЛАВОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-151

ЧЛЕН

ВИКТОРИЯ КИРЧЕВА ХРИСТОВА

 

МАРИЯ СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

02-04-00-151

ЧЛЕН

ГАЛИНА НАНЕВА ДИНЕВА

 

КИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

02-04-00-152

ЧЛЕН

ГАНКА ГАВРАИЛОВА ДИНЕВА

 

ЗАФИРКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

02-04-00-154

ЧЛЕН

КРАСЕНА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ

02-04-00-155

СЕКРЕТАР

БЛАГОВЕСТА МАРИОВА БЛАГОЕВА

 

ГАНКА ГАВРАИЛОВА ДИНЕВА

02-04-00-158

СЕКРЕТАР

КИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

 

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-158

ЧЛЕН

ЙОВКА ТОНЕВА СЛАВОВА

 

ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-160

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖЕНЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

02-04-00-160

ЧЛЕН

СЪБИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

 

ДОНКА ЛЕКОВА ЙОРДАНОВА

02-04-00-163

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ВЕЛКА ДЕМИРЕВА ТОДОРОВА

02-04-00-163

ЧЛЕН

ВЛАДКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

 

НИКОЛАЙ НАНЕВ ДИНЕВ

02-04-00-163

ЧЛЕН

ВЕЛКА ДЕМИРЕВА ТОДОРОВА

 

МАРИЯ НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА

02-04-00-165

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТАНЯ ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА-ИЛАРИОНОВА

 

КРАСЕНА АНДРЕЕВА ПЕТКОВА

02-04-00-165

ЧЛЕН

ВИЛДАН БЕСИМОВА СОЛАКОВА

 

СИЯНА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

02-04-00-166

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА

 

СИМЕОН СТАЙКОВ СИМЕОНОВ

02-04-00-166

ЧЛЕН

ДОЧКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

ВЕСКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-167

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

02-04-00-167

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

 

КРЪСТИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-168

СЕКРЕТАР

ИЛИЯНА АНДРЕЕВА ДРАГАНОВА

 

ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ СТОЙКОВ

02-04-00-168

ЧЛЕН

СИМЕОН СТАЙКОВ СИМЕОНОВ

 

БИНКА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА-НИКОЛОВА

02-04-00-169

СЕКРЕТАР

ТАТЯНА АЛЕКСИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ЖЕНЯ ДЯНКОВА ДЕЧЕВА

02-04-00-169

ЧЛЕН

БОЖИДАР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 

СТАНКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

02-04-00-169

ЧЛЕН

СТЕФАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

 

ЖАСМИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

02-04-00-172

СЕКРЕТАР

КРИСТИНА ТОДОРОВА МАРАЗОВА

 

ХРИСТО ХЕРУН АХМЕД

02-04-00-172

ЧЛЕН

ХРИСТО ХЕРУН АХМЕД

 

ИВАЙЛО НАНЕВ МАРКОВ

02-04-00-174

ЧЛЕН

ЖАНА СТОЯНОВА ДОТЕВА

 

НАДКА АНГЕЛОВА ПОПОВА

02-04-00-175

ЧЛЕН

КОСТАДИНКА ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА

 

АНТОНИЯ СТАНИСЛАВОВА БАКАЛОВА

02-04-00-175

ЧЛЕН

БОЖИДАР ЖИВКОВ БАЛКАНДЖИЙСКИ

 

ЖЕЛА ПЕТРОВА ГЛАВЧЕВА

02-04-00-176

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРЕНА ДИМИТРОВА ЕНЕВА

 

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

02-04-00-176

ЧЛЕН

НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА КИРОВА

 

НАДКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

02-04-00-177

ЧЛЕН

ФАНИ ИВАНОВА ПОПОВА

 

ВЛАДКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

02-04-00-178

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БИНКА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА-НИКОЛОВА

 

СТЕФКА ТОНЕВА ЧОРЕВА

02-04-00-178

ЧЛЕН

СТЕФКА ТОНЕВА ЧОРЕВА

 

ДИМИРИНА ИВАНОВА ХАДЗИШЕВА

02-04-00-179

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИРИНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

 

ХРИСТИНА   ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-179

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

 

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ БОСНОВ

02-04-00-179

ЧЛЕН

ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ

 

СТОЯНКА ТОДОВА НИКОЛОВА

02-04-00-180

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДОНКА МИТЕВА СТАНЕВА

 

ИЛИЯНА АНДРЕЕВА ДРАГАНОВА

02-04-00-180

ЧЛЕН

МАРИЯ ПРОДАНОВА ГОЧЕВА

 

ТАНЯ ИВАНОВА КАРИДКОВА

02-04-00-181

ЧЛЕН

ЖАСМИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

02-04-00-181

ЧЛЕН

ТАТЯНА СТОЯНОВА ТОТЕВА

 

ТАНЬО ИВАНОВ ЧОРЕВ

02-04-00-182

ЧЛЕН

КАТЯ НИКОЛОВА МОСКОВА

 

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

02-04-00-183

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ЕФТИМОВА

 

ЩИЛИЯНА НИКОЛОВА ПРЕТЪРГОВА

02-04-00-184

ЧЛЕН

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПАРУШЕВ

 

ЗЛАТКА МАРИНОВА МИЧЕВА

02-04-00-186

ЧЛЕН

АНАСТАСИЯ ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

 

МАРТИН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

02-04-00-188

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕЛИ ВЪЛЧЕВА ШЕЙТАНОВА

 

МАРИЯНА ПЕТКОВА ДОЙНОВА

02-04-00-190

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

02-04-00-190

ЧЛЕН

СЛАВКА ПЕТРОВА БАХОВА

 

ГАЛИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

02-04-00-190

ЧЛЕН

ЖИВКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

АНАСТАСИЯ ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

02-04-00-192

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИКТОРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА

 

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

02-04-00-192

ЧЛЕН

ПЕПА ЖИВКОВА АНГЕЛОВА

 

СИЙКА АРГИРОВА МИНДОВА

02-04-00-193

ЧЛЕН

СТЕФКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

ЖЕЧКА КИРИЛОВА КАНДИЛОВА

02-04-00-193

ЧЛЕН

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

ПЕТЯ ДИМЧЕВА ЯНЧЕВА

02-04-00-194

ЧЛЕН

ГИНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА БАЛЧЕВА

02-04-00-195

ЧЛЕН

ЯНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

 

ЦВЕТОМИР КРУМОВ ЧИЧЕВ

02-04-00-196

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВАНКА РОСЕНОВА СЛАВОВА

 

СТАЙКО АНГЕЛОВ ВЛАЙКОВ

02-04-00-196

ЧЛЕН

СТАЙКО АНГЕЛОВ ВЛАЙКОВ

 

ВЕЛИЧКА ГОСПОДИНОВА ЧАЛЪКОВА

02-04-00-199

СЕКРЕТАР

ИВАНКА МАНОЛОВА ПЕНЕВА

 

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПЕНДЕВА

02-04-00-199

ЧЛЕН

РОСИЦА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

 

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

02-04-00-200

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВИТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ОВЧАРОВА

02-04-00-201

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

ИВАНКА МАНОЛОВА ПЕНЕВА

02-04-00-202

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНКА ДИМИТРОВА КАВАЧЕВА

 

НИКОЛИНКА БЛАГОЕВА ДОБРЕВА

02-04-00-202

ЧЛЕН

БАЛАСКА АТАНАСОВА ВАРДИНА

 

МАРИЙКА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-203

ЧЛЕН

КИРЧО СТОЯНОВ МИХАЛЕВ

 

ЖИВКА ЕНЧЕВА СТАМБОЛИЕВА

02-04-00-204

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НИКОЛИНКА БЛАГОЕВА ДОБРЕВА

 

МИНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

02-04-00-204

ЧЛЕН

ЖИВКА ЕНЧЕВА СТАМБОЛИЙСКА

 

ЯГОДА ГЕОРГИЕВА ДЮЛЕВА

02-04-00-206

ЧЛЕН

ДИМКА ГИНКОВА РУСИНОВА

 

ИВАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ

02-04-00-206

ЧЛЕН

ИВАН ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ

 

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

02-04-00-207

СЕКРЕТАР

ВЕЛЯНАГЕОРГИВА ГЕОРГИЕВА

 

АНА ХРИСТОВА ДРЯНОВСКА

02-04-00-207

ЧЛЕН

ДОРА ИВАНОВА ГАРЕЛОВA

 

АНТОИЙ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

02-04-00-209

ЧЛЕН

ИВАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ

 

ТЕМЕНУЖКА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА

02-04-00-212

СЕКРЕТАР

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МИЛКОВА

 

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТУРЛАКОВА

02-04-00-213

СЕКРЕТАР

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-213

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА-ТРИФОНОВА ВЕЛЕВА-КАЛОЯНОВА

 

ТАТЯНА МАРИНОВА СТОЯНОВА

02-04-00-215

СЕКРЕТАР

ДИАНА АНДРЕЕВА КОДЖАМАНОВА

 

ДОРА ИВАНОВА ГАРЕЛОВA

02-04-00-215

ЧЛЕН

АНТОИЙ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ

 

ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВЛАДОВ

02-04-00-218

СЕКРЕТАР

МАРИЕТА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ЛИЛЯНА КОЙЧЕВА КАДИНОВА

02-04-00-221

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

02-04-00-222

ЧЛЕН

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МИНДЕВ

 

ТАНЯ ВАСИЛЕВА МАСЛИНКОВА

02-04-00-222

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ЖИВКОВ ИВАНОВ

 

МАРИЯ- МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА ЦИГАРОВА

02-04-00-223

СЕКРЕТАР

ТАНЯ ПАНОВА ХРИСТОВА

 

ВЕСЕЛА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

02-04-00-224

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВА СТОЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА

 

РУМЯНА СТОЙЧЕВА ГАНЧЕВА-ЯНЕВА

02-04-00-224

ЧЛЕН

ДАВИД АЛЕКСАНДРОВ   РАДЕВ

 

СТАНИСЛАВА СТОЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА

02-04-00-225

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КОПРИНКОВА

 

ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

02-04-00-226

ЧЛЕН

МАРИЯ ИВАНОВА ТРАНЕВА

 

МАРИЯ КОСТАДИНОВА МОСТРОВА

02-04-00-227

ЧЛЕН

ТОНКА ИВАНОВА МУСТАКОВА

 

МАРИЯ ИВАНОВА ТРАНЕВА

02-04-00-229

ЧЛЕН

ДЕЯН МИХАЙЛОВ СЛАВОВ

 

КРЕМЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

02-04-00-229

ЧЛЕН

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МУРДЖЕВА

 

ИВАНКА ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-231

ЧЛЕН

МИМА ИЛИЕВА БАЛАБАНОВА

 

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МУРДЖЕВА

02-04-00-231

ЧЛЕН

КАТЯ ЛЮБЧЕВА АНГЕЛОВА

 

ДИЯН МИХАЙЛОВ СЛАВОВ

02-04-00-232

ЧЛЕН

ИВАНКА ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

02-04-00-234

ЧЛЕН

ДИАНА ВЕЛИЗАРОВА ВЕЛИЗАРОВА

 

ПАВЕЛ СТОЯНОВ РАВАНОВ

02-04-00-235

ЧЛЕН

НАТАША ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

МИЛЕНА ИЛИЕВА БЪКАРДЖИЕВА

02-04-00-237

ЧЛЕН

СИМЕОН СТАМАТОВ КАМБУРОВ

 

АТАНАСКА КРАЛЕВА НИКОЛОВА

02-04-00-238

ЧЛЕН

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

 

ДАЯНА НАЙДЕНОВА НЕЙКОВА

02-04-00-239

СЕКРЕТАР

ИВЕТА НАНЕВА ГЕОРГИЕВА

 

СИМОНА ДИМИТРОВА ШУРЕЛОВА

02-04-00-240

ЧЛЕН

ПАВЕЛ СТОЯНОВ РАВАНОВ

 

ПЕТЯ ТОДОРОВА СТАЛЕВА

02-04-00-240

ЧЛЕН

МАРИНЕЛА ДАНАИЛОВА ДАНЕВА

 

ТОДОРКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

02-04-00-241

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БОГДАН СЛАВЧЕВ ЗАПРЯНОВ

 

МИЛКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

02-04-00-242

СЕКРЕТАР

СВЕТЛАНА ЯНОВА ДИМОВА

 

СТОЯНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА

02-04-00-242

ЧЛЕН

САШКА СТАНЧЕВА СТЕФАНОВА

 

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

02-04-00-243

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА СТОЙЧЕВА

 

БОГДАН СЛАВЧЕВ ЗАПРЯНОВ

02-04-00-243

ЧЛЕН

ЩИЛИЯНА МИНЧЕВА ХОМОНДОЗЛИЕВА

 

СТАНКО ИВАНОВ СТАНКОВ

02-04-00-244

ЧЛЕН

ЯНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

 

ЩИЛИЯНА МИНЧЕВА ХОМОНДОЗЛИЕВА

02-04-00-245

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

 

ЖЕНЯ НЕНКОВА АТАНАСОВА

02-04-00-245

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ТОРОПОВА

 

ЗЛАТКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

02-04-00-246

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НАДЯ СИМЕОНОВА НЕДЕВА

 

РЕНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-247

ЧЛЕН

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

 

КРЪСТИНА ЯНЧЕВА ВЪЛЧАНОВА

02-04-00-248

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РЕНЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

СТЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

02-04-00-248

ЧЛЕН

ОЛГА ДИМИТРОВА НЕДЕВА

 

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

02-04-00-248

ЧЛЕН

ДОРА СТОЯНОВА ФЪРТУНОВА

 

НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ТОРОПОВА

02-04-00-249

СЕКРЕТАР

ДАРИНА КИРОВА ЗАПРЯНОВА

 

ЦВЕТОМИРА СТЕЛИЯНОВА СТОЯНОВА

02-04-00-249

ЧЛЕН

АНТОН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

 

СТАНКА ГЕОРГИВА ДЕЛЧЕВА

02-04-00-250

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА КОСТОВА МАРКОВА

 

ПАВЛИНА ТЕНЕВА ИВАНОВА

02-04-00-251

СЕКРЕТАР

ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ПОПОВА

 

ЯНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

02-04-00-253

ЧЛЕН

СВЕТЛА ЯНЕВА АНГЕЛОВА

 

ПЛАМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАГОРОВА

02-04-00-254

СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ СТЕФАНОВ

 

АНТОНИЯ РАДОСЛАВОВА ЗАГОРОВА

02-04-00-254

ЧЛЕН

РОСИЦА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА

 

ДИЛЯНА КРАСИМИРОВА СОТИРОВА

02-04-00-254

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

СВЕТЛА ЯНЕВА АНГЕЛОВА

02-04-00-255

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛА ИВАНОВА ДОЛАПЧИЕВА

 

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

02-04-00-255

ЧЛЕН

КРАЛИ НИКОЛОВ ИВАНОВ

 

КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

02-04-00-255

ЧЛЕН

КРИСТИЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

02-04-00-256

СЕКРЕТАР

БОРИСЛАВ ЯНЕВ КОМИТОВ

 

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-256

ЧЛЕН

ЯНИТА ГОЕРГИЕВА СВИРКАРОВА

 

МАРИЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-256

ЧЛЕН

ДИМИТРИНА КОСЕВА ЯНАКИЕВА

 

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА КИРЯКОВА

02-04-00-257

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА ДАМЯНОВА

 

ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ СТЕФАНОВ

02-04-00-257

ЧЛЕН

КИРИЛ КРАСИМИРОВ КИРОВ

 

КЕРКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

02-04-00-258

СЕКРЕТАР

НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ТОНЕВА

 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА БАБАНКОВА

02-04-00-258

ЧЛЕН

ГИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

ВАНЯ ЛЮБЧЕВА СТОИМЕНОВА

02-04-00-260

ЧЛЕН

КИНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

 

ДАМЯНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

02-04-00-267

СЕКРЕТАР

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДРАГОМАНСКА

 

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА

02-04-00-267

ЧЛЕН

ФИНА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА

 

ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

02-04-00-269

ЧЛЕН

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

 

ГЕРГАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

02-04-00-271

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ

 

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ СЛАВОВ

02-04-00-271

ЧЛЕН

МАРИЯНА АПОСТОЛОВА ДЕЛЯКОВА

 

ФИНА ГОСПОДИНОВА ДИМОВА

02-04-00-272

ЧЛЕН

ВАНЯ ПЕТКОВА КУЗМАНОВА

 

ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ГОЧЕВА

02-04-00-273

ЧЛЕН

ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕХАЙОВ

 

БЪРЗА ГЕНОВА ЯНЕВА

02-04-00-274

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

 

ЯНКА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА

02-04-00-274

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

02-04-00-274

ЧЛЕН

ЖЕНЯ ПЕТЕВА ПЕТРОВА

 

МИЛЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

02-04-00-275

ЧЛЕН

СВЕТЛОЗАРА СТАМОВА ДЕВЕДЖИЕВА

 

МАРИЯ ТОДОРОВА ГРИГОРОВА

02-04-00-275

ЧЛЕН

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

 

КОСТА СТАМОВ СЛАВОВ

02-04-00-276

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСКА ЙОВЧЕВА ГЮЛЕВА

 

ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

02-04-00-277

ЧЛЕН

АНКА МИХОВА ЛЮТАКОВА

 

ПЕТЯ ПРОДАНОВА ГУЦОВА

02-04-00-281

ЧЛЕН

ВАСИЛКА КОСТОВА ЛЮДИЕВА

 

ПРОЙКА ПЕТРОВА КИЧУКОВА

02-04-00-282

ЧЛЕН

МАРА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

ТАНЯ ИВАНОВА НОВАКОВА

02-04-00-283

ЧЛЕН

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЖУФОВА

 

ДОРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

02-04-00-284

ЧЛЕН

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА

 

АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

02-04-00-285

ЧЛЕН

БОНКА ХРИСТОВА ХРЕЛЕВА

 

ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

02-04-00-285

ЧЛЕН

ПЕТКО АТАНАСОВ КОЛАРОВ

 

СТЕФКА МИХРАН АРАКЕЛЯН

02-04-00-286

ЧЛЕН

ЛЮДМИЛА КОСТОВА КОДЖУКЛИЕВА

 

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

02-04-00-288

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКО ДЖЕНДОВ ДЖЕНДОВ

 

АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ ПЕТРОВ

02-04-00-289

СЕКРЕТАР

СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ПРЕДЕЛИЕВА

 

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА КОЕВА

02-04-00-289

ЧЛЕН

ДОРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

ДОНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА

02-04-00-289

ЧЛЕН

ЙОАНА СОТИРОВА МАРИНОВА

 

ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА

02-04-00-290

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА-ГАНЧЕВА

 

АТАНАСКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

02-04-00-290

ЧЛЕН

МАРИНКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

 

КАЛЯ ТОДОРОВА МИХАЛЕВА

02-04-00-290

ЧЛЕН

НИКОЛА СТОЯНОВ МАРИНОВ

 

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА-ГАНЧЕВА

02-04-00-291

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА МИТЕВА КАМАЛИЕВА

 

РОСИЦА МИТКОВА КАРАДЖОВА

02-04-00-291

ЧЛЕН

ДЕНИЦА ЯНКОВА ЯНЕВСКА

 

ВЕЛИНА ХРИСТОВА АНДОНОВА

02-04-00-291

ЧЛЕН

ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИШКОВА

 

ТИНКА ЙОРДАНОВА ГАНЕВА

02-04-00-292

ЧЛЕН

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ТАНЕВА

 

НИКОЛА СТОЯНОВ МАРИНОВ

02-04-00-292

ЧЛЕН

НАСТЯ ИВАНОВА КИРЯКОВА

 

ТЕОДОРА МИТКОВА ТОПАЛОВА

02-04-00-293

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

 

НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

02-04-00-293

ЧЛЕН

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ЧОРБАДЖИЕВА

 

ВАНЯ ДЖАНКОВА ДАНЕВА

02-04-00-294

ЧЛЕН

ЕЛЕНКА ГОСПОДИНОВА МИРЧЕВА

 

ЕЛЕНА СТОЯНОВА МИЛАНОВА

02-04-00-295

СЕКРЕТАР

ГОШО ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ

 

ЕЛЕНКА ГОСПОДИНОВА МИРЧЕВА

02-04-00-296

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА

 

ЯНКА ВЪЛЕВА СТЕФАНОВА

02-04-00-296

ЧЛЕН

КАЛИНКА АТАНАСОВА МАРКОВА

 

ПЕНКА ГОСПОДИНОВА ДАНЕВА

02-04-00-296

ЧЛЕН

КАЛИНКА ЯНКОВА ДВОРЕЦКА

 

РАДОСТ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

02-04-00-297

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА НИКОЛАЕВА БАРЪМОВА

 

МИНА ДИМИТРОВА КАРАПЕТРОВА

02-04-00-297

ЧЛЕН

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА СЕРБЕЗОВА-МИНДОВА

 

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА

02-04-00-299

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МИНДОВ

 

ИВАН КЪНЧЕВ ИВАНОВ

02-04-00-300

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГАРОВ

 

ИВАНКА ДИНЕВА СТАНКОВА

02-04-00-300

ЧЛЕН

ДИМКА ИВАНОВА КОЛАРОВА

 

ДИКО КОСТАДИНОВ ДИКОВ

02-04-00-302

ЧЛЕН

НИКОЛИНКА МАЛЕШКОВА МЕЧКОВА

 

ЯНА НЕДЯЛКОВА ДАКОВА

02-04-00-304

ЧЛЕН

РАЙНЕТА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА

 

МИЛЕНА КРЪСТЕВА КАЦАРОВА

02-04-00-305

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

02-04-00-306

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИХАЛЕВ

 

ВЕСКА ЙОВЧЕВА ГЮЛЕВА

02-04-00-307

СЕКРЕТАР

ИРИНА КОСТОВА ЧАВДАРОВА-ПЕНКОВА

 

РАЙНЕТА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА

02-04-00-307

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ВЪЛЕВ

 

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

02-04-00-307

ЧЛЕН

СОФИЯ АНДРЕЕВА ДАРАКЧИЕВА

 

ДОНКА РУСЕВА КАРАУЛАНОВА

02-04-00-308

СЕКРЕТАР

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИХАЛЕВ

02-04-00-308

ЧЛЕН

РАДКА НИКОЛОВА ПОПОВА

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КАЦАРОВ

02-04-00-309

ЧЛЕН

АТАНАС ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ

 

ЗЕХНЕТИН АЛИЕВА КАРТАЛОВА

02-04-00-311

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯНА НИКОЛОВА КИРОВА

 

ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА ДУЧЕВА

02-04-00-311

ЧЛЕН

МАРГАРИТА АНДРЕЕВА НИКОВА

 

НИНА НЕДЕЛЧЕВА ОГНЯНОВА

02-04-00-311

ЧЛЕН

СВЕТЛА МАРИНОВА ИВАНОВА

 

НЕДКА ПЕТКОВА ДОНЧЕВА

02-04-00-312

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЕХНЕТИН АЛИЕВА КАРТАЛОВА

 

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА-СТОЯНОВА

02-04-00-312

ЧЛЕН

НЕДКА ПЕТКОВА ДОНЧЕВА

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ

02-04-00-312

ЧЛЕН

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

ПАНАЙОТ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

02-04-00-313

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУСКА КОЛЕВА КРАЛЕВА

 

ДИЯНА ЛЮБОМИРОВА СТОЕВА

02-04-00-313

ЧЛЕН

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СУВАНДЖИЕВА

 

МАРГАРИТА АНДРЕЕВА НИКОВА

02-04-00-313

ЧЛЕН

ФОТИНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

 

СВЕТЛА ДИМОВА СТОЯНОВА

02-04-00-314

ЧЛЕН

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА

 

КЕРА МИХОВА ДОНЧЕВА

02-04-00-314

ЧЛЕН

ИЛИЯНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

ФОТИНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

02-04-00-315

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА ДУЧЕВА

 

РУСКА КОЛЕВА КРАЛЕВА

02-04-00-315

ЧЛЕН

НИНА НЕДЕЛЧЕВА ОГНЯНОВА

 

ДОБРИН СТОЙЧЕВ ПЕРЕВ

02-04-00-315

ЧЛЕН

МИХАИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СУВАНДЖИЕВА

02-04-00-317

СЕКРЕТАР

РУСКА НАНЕВА БОШЕВА

 

КОМНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

02-04-00-317

ЧЛЕН

ГИНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

 

ГАЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА

02-04-00-317

ЧЛЕН

НАТАША НИКОЛОВА ХРИСТОВА

 

РУСКА НАНЕВА БОШЕВА

02-04-00-318

ЧЛЕН

ВЕСКА ПЕТКОВА БОНЕВА

 

МАРГАРИТА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

02-04-00-319

СЕКРЕТАР

КАЛИНА ПЕТРОВА НАЧЕВА

 

ДЕЯН МИТКОВ ДИМИТРОВ            

02-04-00-320

СЕКРЕТАР

РАЛЧО ГЕРМАНОВ ТОДОРОВ

 

КАЛОЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

02-04-00-321

СЕКРЕТАР

БЕЙХАН АХМЕД ПАНДАР

 

ГИНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА

02-04-00-321

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ЮРИЕВА ВЪЛЧЕВА

 

АНДРИАНА МИТКОВА КИТКОВА

02-04-00-321

ЧЛЕН

МЮЖГЯН ВАСФИ РАМАДАН

 

НАТАША НИКОЛОВА ХРИСТОВА

02-04-00-323

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИСМИГЮЛ ЮСЕИН АЛИБРЯМ

 

КРИСТИЯН БОЖИДАРОВ КОЛЕВ

02-04-00-323

ЧЛЕН

ИВЕЛИН ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ

 

ИВАН ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ

02-04-00-323

ЧЛЕН

ДОБРИ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

 

СЕМИХА ЛЮТВИ ХАСАН

02-04-00-324

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РАЛИЦА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА-ПЕТКОВА

02-04-00-324

ЧЛЕН

НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА-ПЕТКОВА

 

СВЕТЛОМИРА ТЕОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

02-04-00-324

ЧЛЕН

КАЛОЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

ЯНКА СПАСОВА КОЛЕВА

02-04-00-326

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЙКА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

 

СВЕТЛАНА СЛАВКОВА КАРАИЛИЕВА

02-04-00-326

ЧЛЕН

ДОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

ЯНЧО ПЕТКОВ ПЕПЕЛЯШЕВ

02-04-00-326

ЧЛЕН

ГЕРГАНА ТОНКОВА БРАЙКОВА

 

ИВАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

02-04-00-326

ЧЛЕН

ИВАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

ИВЕЛИНА ДИНЕВА НЕДЯЛКОВА

02-04-00-327

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТЕОДОРА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

СИЙКА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

02-04-00-327

ЧЛЕН

МАРИЙКА ИВАНОВА ДРАГОВА

 

ДОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА

02-04-00-327

ЧЛЕН

АНЕТА КИРИЛОВА САНДЪКЧИЕВА

 

ПЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

02-04-00-328

ЧЛЕН

ТАНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

ДЕНКА НАЙДЕНОВА ЙОВЧЕВА

02-04-00-328

ЧЛЕН

ВАСИЛКА ЯНЧЕВА МИРЧЕВА

 

ГАЛИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

02-04-00-329

ЧЛЕН

ЙОВКА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

 

ВЕЛИНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

02-04-00-332

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЯГОДА ГЕОРГИЕВА ДЮЛЕВА

 

ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

02-04-00-332

ЧЛЕН

ЯНА ЯНЕВА КУНЕВА

 

РОСИЦА ПАНАЙОТОВА ДИМИТРОВА

02-04-00-332

ЧЛЕН

СТАНКА ПАВЛОВА СТАМОВА

 

МАРИЯ ПЕТКОВА СЕСТРИМСКА

02-04-00-333

СЕКРЕТАР

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПЕНДЕВА

 

МИТКО АНДРЕЕВ МИТРЕВ

02-04-00-333

ЧЛЕН

МИТКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

 

СТАМАТ КОСТОВ СТАМАТОВ

02-04-00-336

ЧЛЕН

ЮЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

 

АДРЕАНА ДАНЧЕВА ЧИФЛИШКА

02-04-00-337

СЕКРЕТАР

СТАНКА АТАНАСОВА КАМБУРОВА

 

АТАНАС ЛАЗАРОВ НАЛБАНТОВ

02-04-00-338

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПАНАЙОТ ТАНЕВ ТРОЕВ

 

НЕЛИ АТАНАСОВА САВОВА

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в ………часа.

 

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                          Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 08.10.2019 в 21:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения