Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 163
Бургас, 16.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 94/16.10. 2019 г., подписано от Живко Павлов Господинов - упълномощен представител на КП „БСП за България“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите КП „БСП за България“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на КП „БСП за България“, съгласно представеното предложение както следва:

СИК НОМЕР

ДЛЪЖ НОСТ

ТРИ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕНИЯ ЧЛЕН

02-04-00-102

Член

Динка Павлова Пехливанова

 

Ангелина Иванова Пишева

02-04-00-125

Председател

Марийка Русева Иванова

 

Бояна Стоянова Сандакчиева

02-04-00-238

Член

Десислава Божкова Симова

 

Верчо Митков Стоилов

02-04-00-157

Член

Росица Стоянова Янчева

 

 

02-04-00-263

Член

Златина Георгиева Пейчева

 

Станка Чернева Николова

02-04-00-263

Член

Любка Димитрова Хитова

 

Станка Алексиева Пепеляшева

02-04-00-264

Председател

Наташа Ненечева Жекова

 

Мария Стоянова Караиванова

02-04-00-265

Зам.-председател

Неделчо Атанасв Атанасов

 

Янка Димитрова Андреева

02-04-00-265

Член

Янка   Димитрова Андреева

 

Георги Димов Генов

02-04-00-265

Член

Станка Чернева Николова

 

Димо Мирчев Василев

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в ………часа.

 

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                         Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 16.10.2019 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения