Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 171
Бургас, 18.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ /НФСБ/за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило езаявление с вх. №4-МИ /18.10.2019 г.11,10ч, подписаноот Мариана Николаева Лефтерова, упълномощена с пълномощно от 18.10.2019 г. от представляващия ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ /НФСБ/ – Валери Симеонов Симеонов, зарегистрацияназастъпницинакандидатитенакандидатскителисти,издигнатиотПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ /НФСБ/за участие визборитезаобщинскисъветници и кметове в общинаБургасна 27 октомври 2019 г.

 

Къмпредложениетосапредставенивсичкиизискуемидокументи, съгласночл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИот12.09.2019 г. наЦИК .

 

Предвидтова и наоснованиечл. 87, ал. 1, т. 18, въввръзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4, и чл.118, ал.2 от ИК и Решение № 1080- МИот12.09.2019 г. на ЦИК,Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 131 /сто и тридесети един/ броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ /НФСБ/ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., съгласно приложения към заявлението списък.

 

  1. ОТКАЗВА да регистрира следните лица на основание чл.117, ал.7 от ИК и поради следните причини:

 

Име

ЕГН

Причина

Митко Иванов Шопов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

Валентина Иванова Шивачева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

Кремена Величкова Кръстева

 

Лицето изчаква проверка за застъпник в Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Николай Георгиев Кабаков

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

Татяна Христова Вашева

 

Невалидно ЕГН

 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъка на застъпниците.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа лични данни.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в …….. ч на заседание на ОИК, проведено на ……….2019 година.

 

Председател:                                                                 Секретар:

Елка Стоянова                                                                                     Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.10.2019 в 20:45 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения