Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 172
Бургас, 18.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило езаявление с вх. № 1-1/18.10.2019 г. 11,50 ч, подписаноотСтоян Демирев Грозев – надлежно упълномощен от представляващия ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ Димитър Андреев Делчев, зарегистрацияна заместващизастъпницинакандидатитенакандидатскителисти,издигнатиотПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие визборитезаобщинскисъветници и кметове в общинаБургасна 27 октомври 2019 г.

Къмпредложениетосапредставенивсичкиизискуемидокументи, съгласночл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИот12.09.2019 г. наЦИК .

Предвидтова и наоснованиечл. 87, ал. 1, т. 18, въввръзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4, и чл.118, ал.4от ИК и Решение № 1080- МИот12.09.2019 г. на ЦИК,Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

Ирина Костадинова Костадинова

 

Димитрина Иванова Чонева,

2

Тодорка Костадинова Дончева

 

Радка Богданова Минчева,

3

Златка Атанасова Статева

 

Дарина Христова Александрова,

4

Анна Олегова Стоянова

 

Върбинка Панайотова Петрова,

5

Диян Найденов Станков

 

Паунка Иванова Георгиева,

6

Николай Иванов Трифонов

 

Паунка Стоянова Петкова,

7

Боян Иванов Босев

 

Димитринка Райчева Раева,

8

Йорданка Жекова Иванова

 

Димитрина Георгиева Ричкова,

9

Калинка Петрова Тодорова

 

Ана Николова Зафирова,

10

Йорданка Русева Христова

 

Перуника Тодорова Ялъмова,

11

Жана Господинова Сивова

 

Милена Стоянова Биволарска,

12

Стефан Димитров Костов

 

Никола Атанасов Зафиров,

13

Таня Стефанова Начева

 

Марийка Христова Зафирова,

14

Янка Радославова Йорданова

 

Светлана Николова Клинкова,

15

Веселин Костадинов Георгиев

 

Атанас Стоянов Клинков,

16

Александър ПетровДиамандиев

 

Марияна Костова Георгиева,

17

Веселина Петрова Гърчева

 

Костадинка Иванова Балимезова,

18

Апостол Иванов Апостолов

 

Диана Недялкова Стоянова,

19

Снежана Колева Руева

 

Виктория Николаева Комнева,

20

Славка Анастасова Койчева

 

Радка Георгиева Теохарова,

21

Събка Стоянова Маразова

 

Янка Стоянова Генова,

22

Лиляна Атанасова Георгиева

 

Руска Тодорова Славова,

23

Мери Стефанова Куцарова

 

София Николова Славова,

24

Донка Радева Герджикова

 

Мария Атанасова Колева,

 

ОТКАЗВА да регистрира като заместващ застъпник Димитър Костадинов Костов, с посочено ЕГН , поради некоректно ЕГН.

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните заместващи застъпници.

 

АНУЛИРА издадените Удостоверения на заменените лица.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в …….. ч на заседание на ОИК, проведено на ……….2019 година.

Председател:                                                                 Секретар:

Елка Стоянова                                                                                      Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.10.2019 в 20:47 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения