Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 174
Бургас, 18.10.2019

ОТНОСНО: сигнал от Стефан Михайлов Петров, управител на сайт iskra.bg, за твърдяно нарушение на чл. 161 ал.1 от ИК от Христо Иванов Колев – кандидат за кмет на кметство в местните избори, насрочени за 27 октомври 2017 г.

Постъпил е сигнал, регистриран под № 7/16.10.2019год.в Публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК и решенията по тях,от Стефан Михайлов Петров, в качеството му на управител на сайтIskra.bg.

В сигнала се твърди, че Христо Иванов Колев- кандидат за кмет на кметство с. Равнец извършва дейност в качеството си на кмет и така нарушавачл. 161 от Изборния кодекс. Конкретно в сигнала се твърди, че на 16.10.2019 год., на неуточнено в сигнала място, Христо Иванов Колев, настоящ кмет на с.Равнец и кандидат за следващ мандат подписва и подпечатва документи в служебно качество, които документи се отнасят до изплащането на еднократна помощ в размер на 300 лв. на стопанство. Твърди се още, че кандидатът участва в раздаването на паричните обезщетения.

След получаване на сигнала, Общинска избирателна комисия Бургас извърши проверка, в резултат на която установи следното:

С решение 307-МИ/01.11.2015 год. на ОИК Бургас Христо Иванов Колев е обявен за избран за кмет на кметство с.Равнец.С решение № 102/24.09.2019 год., Общинска избирателна комисия Бургас е регистрирала Христо Иванов Колев като кандидат за кмет на кметство с.Равнец.

В чл.161, ал.1 от ИК е въведено задължение за кандидат, който е местен орган, задължително да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. В конкретния случай такова задължение е възникнало на 24.09.2019 год.

За установяване на изпълнението или неизпълнението на цитираната разпоредба, от Дирекция „Човешки ресурси“ на Община Бургас бе изискана информация за това дали посоченото в сигнала лице е в законоустановен отпуск и ако да, да бъде предоставен документът, удостоверяващ това обстоятелство.От дирекцията бе предоставена заповед №3590/2019 год. на кмета на община Бургас, от която е видно, че на Христо Иванов Колев, по негова молба е разрешено ползване отпуск за периода от 24.09.2019 год. до 25.10.2015 год.. Със същата заповед за негов заместник е определена Петранка Михайлова Райкова.

Горното обосновава извод за изпълнение на задължението по чл.161, ал.1 от ИК, тъй като с постановената заповед на кандидата еразрешено ползването на отпуск за посочения в заповедта период.

Общинска избирателна комисия обаче счита, че духът и смисъла на въведеното задължение има такъв характер, че изисква и фактическо неизпълнение на правомощията, присъщи за съответния местен орган в периода от регистрацията до обявяване на резултатите за съответния вид избор. Последното означава и пълно въздържане от фактическо изпълнение на съответните правомощия, за периода на отпуска. Изпълнението им във време на отпуск наред с опорочаването на извършеното би довело и до нарушение на изборния кодекс, тъй като законодателят въвеждайки забраната, несъмнено е преценил въздействието, което би имало упражняването на такива правомощия върху изборния процес, съответно въздействието върху самия избирател.

Поради което, предвид твърденията в сигнала и при прилагане на принципа на служебното начало, ОИК Бургас извърши допълнителни действия по изясняване на фактическата обстановка, в това число и запознаване с текстовият и видео материали, публикувани на сайт iskra.bg. Освен вече изложените в сигнал наш рег.№ 7/16.10.2019 твърдения, не бяхаустановенидруги, а в приложениятедносекунден видео материал се виждат лица, измеждукоитоняманитоедно, полагащо подписивърхукаквото и да било.

ОИК Бургас изиска допълнителна информация от Областна дирекция по безопасност на храните– Бургас. От администрацията заявиха, че действително на 16.10.2019 год. служители на областната дирекция са посетили с.Равнец, с цел изплащане на еднократната помощ на стопанства, във връзка с реализирането на мерки на Министерството на земеделието, горите и храните, за предотвратяване на разпространение на заболявания по свинете.

По сведение на изпълняващия длъжността директор на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас, служителите на ОДБХ са осъществявали дейностите и правомощията си в помещение, различно от помещението на кметството в с.Равнец, а документация, съдържаща печат или подпис на кмета на населеното място, на 16.10.2019 год. не е била съставяна. Такава не е била и необходима, тъй като кметовете на кметства не са сред кръга на лицата, разполагащи с правомощия по закон за осъществяваната от ОДБХ дейност, нито на Христо Иванов Колев са му възлагани с нарочен акт на компетентен орган такива правомощия. Основните правомощия на кметовете на райони и кметстваса изброени в чл. 46 от ЗМСМА и включват изрично изброени в ал.1 на цитирания член дейности:изпълнение на бюджета на общината в частта му за района или кметството;организирането на провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;приемане на мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организиране охраната на полските имоти; водене на регистрите на населението и за гражданското състояние;осигуряване на извършването на административни услуги(като промяна на име или издаване на удостоверение за наследници) на физически и юридически лица;осигуряване спазването на обществения ред;изпълнение на функции, възложени му от кмета на общината;организиране и ръководене на защитата на населението при бедствия и аварии; участие в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. В чл. 46 ал.2 от ЗМСМА е предоставена възможност на кметовете на райони и кметства да могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт, но Закона за ветеринарномедицинската дейност, уреждащ дейността, осъществявана от органите на БАБХ на посочената дата, както и в действащото към датата на твърдяното нарушение и към датата на постановяване на настоящото решение законодателство, не се откриват текстове, делегиращи на кметовете на кметства правомощия в тази връзка.

Поради което не може да бъде обусловен извод за това, че на 16.10.2019 год. по време на разрешен годишен отпуск Христо Иванов Колев- кмет на с. Равнец е осъществявал правомощия в качеството си на кмет на населеното място, или че е действал в това си качество при изплащанетоот служители на Областна дирекция по безопасност на храните Бургас на еднократната помощ на стопанства, във връзка с реализирането на мерки за предотвратяване на разпространение на заболявания по свинете.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1, т. 19 и т.22 от ИК, Общинска избирателна комисия Бургас 

Р Е Ш И :

Оставя без уважение постъпилия сигнал на Стефан Михайлов Петров за твърдяно неизпълнение на задължението по чл. 161 от изборния кодекс.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

 

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                         Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.10.2019 в 20:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения