Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 177
Бургас, 21.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№120/20.10.2019 г., подписано от Шерафет Асан Мехмед–преупълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението са приложени списък на хартиен носител с исканите промени,пълномощно от Ахмед Сюлейман Мехмед - в качеството му на преупълномощен представител на Мустафа Сали Карадайъ, и пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ– в качеството му напредставляващ ПП „Движение за права и свободи“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на ПП „Движение за права и свободи", съгласно представеното предложение както следва:

 

СИК

Позиция в СИК

Нов член - три имена

ЕГН

Три имена на заменения член

02-04-00-053

Зам. -предсeдател

Хюсеин Осман Шълдър

 

Мийрем Хасан Хасан

02-04-00-074

Зам. -предсeдател

Дражо Добрев Русев

 

Мария Николаева Муладжикова

02-04-00-094

Зам. -предсeдател

Мехмед Исуфов Мемишев

 

Яна Иванова Христова

02-04-00-099

Член

Петър Христов Златаров

 

Русанка Атанасова Донева

02-04-00-102

Член

Стъпка Стоева Георгиева

 

Фатме Кязим Мустафа

02-04-00-107

Член

Хатче Ахмед Зиядил

 

Георги Иванов Сиягов

02-04-00-120

Член

Фатме Реджеб Исмаил

 

Димитринка Илиева Енева

02-04-00-122

Член

Атче Рейханова Мустафа

 

Иван Димитров Котленски

02-04-00-129

Член

Таня Иванова Дункова

 

Ангел Алеков Фалджиев

02-04-00-139

Член

Мариан Иванов Маринов

 

Мая Славова Гайдарова

02-04-00-157

Зам. -предсeдател

Адем Хюсеин Мехмед

 

Силвия Иванова Хамза

02-04-00-158

Член

Елена Георгиева Терчева

 

Смаил Ахмед Топчу

02-04-00-136

Член

Атанас Савов Гочков

 

Петя Иванова Иванова

02-04-00-108

Председател

Гюлджан Ахмед Кямил

 

Наталия Велчева Чолакова

02-04-00-161

Член

Каролина Стефанова Стоянова

 

Анка Янева Игнатова

02-04-00-162

Член

Емне Мустафа Хюсеин

 

Иван Димитров Котленски

02-04-00-163

Член

Айше Ибрям Мехмед

 

Маргарита Георгиева Плечкарова

02-04-00-185

Член

Радостина Йорданова Тодорова

 

Емине Муталиб Хюсеин

02-04-00-270

Член

Катерина Димитрова Киткова-Ахмедова

 

Хамиде Расим Карагьозова

02-04-00-271

Член

Светла Тодорова Вълкова

 

ТургутИлязов Мехмедов

02-04-00-282

Член

Ceвдие Исмаил Халил

 

Александър Петров Диамандиев

02-04-00-286

Член

Ерол Дурсун Халил

 

Радомир Христов Стайков

02-04-00-331

Секретар

Джемил Хасан Кадиш

 

Али Мехмед Али

02-04-00-334

Секретар

Гинка Георгиева Андрейчева

 

Фатме Хюсеин Хасан

02-04-04-220

Председател

Донка Стоянова Кафеджиева

 

Зийнеб Ниязи Текенли

02-04-00-007

Член

Стоян Недков Илиев

 

Александър Петров Диамандиев

02-04-00-017

Член

Станка Петрова Кафчезлиева

 

Станка Петрова Ковчезлиева

02-04-00-188

Член

Хабибе Ереджеб Ахмедова

 

Величка Златева Михайлова

02-04-00-019

Член

Цонка Петрова Матева

 

Фатме Хасан Саид

02-04-00-327

Член

Светлана Славкова Караилиева

 

Незиха Хюсеин Хасан

02-04-00-070

Член

Исмигюл Неджип Хамза

 

Станка Тодорова Генсузова

02-04-00-111

Зам. -предсeдател

Гюркян Иса Черкез

 

Хабибе Юсеин Муталиб

02-04-00-115

Секретар

Гюлсум Мехмед Черкез

 

Ваня Тодорва Лозева

02-04-00-140

Председател

Даниела Петкова Василева

 

Анастасия Костадинова Русева

02-04-00-141

Член

Цветалина Росенова Иванова

 

Събин Гришев Атанасов

02-04-00-142

Член

Галина Живкова Горанова

 

Бисер Георгиев Георгиев

02-04-00-143

Зам. -предсeдател

Амиде Сали Ялабук

 

Сашо Георгиев Карамфилов

02-04-00-145

Член

Валентин Пейчев Горанов

 

Митка Пенкова Георгиева

02-04-00-259

Секретар

Христо ЩерионовХънев

 

Пакизе Исмаилова Мехмедова

02-04-00-263

Секретар

Теодора Христова Камалиева

 

Гинка Георгиева Андречева

02-04-00-275

Член

Мария Жекова Стоянджова

 

Джемиле Ахмед Мустафа

02-04-00-262

Председател

Ахмед Сюлейман Гюдюлолу

 

Хасан Мехмедали Юсеинов

02-04-00-085

Председател

Пенка Русева Апостолова

 

Али Хюсеин Шълдър

02-04-00-261

Секретар

Юсмен Мирославов Борисов

 

Зейнеб Мустафа Мехмед

02-04-00-189

Член

Костадин Георгиев Цончев

 

Хава Исмаил Рагуб

02-04-00-058

Член

Пенка Събева Граматикова

 

Димитър Йорданов Граматиков

02-04-00-055

Член

Димитър Йорданов Граматиков

 

Пенка Събева Граматикова

02-04-00-011

Секретар

Савире Сюлейман Мехмед Али

 

Донка Борисова Иванова

02-04-00-091

Председател

Милдин Драгомиров Мотордиев

 

Ердал Али Мехмед

02-04-00-106

Зам. -предсeдател

Хасан Мехмед Али- Юсеинов

 

Смаил Ахмед Топчу

02-04-00-190

Член

Ясен Живков Господинов

 

Хасан Мехмедали Юсейнов

02-04-00-241

Секретар

Яна Веселинова Николова

 

Наталия Велчева Чолакова

02-04-00-336

Секретар

Юлия Калудова Шаренкова

 

Лидия Миткова Василева

02-04-00-339

Зам. -предсeдател

Виктор Илиянов Михайлов

 

Красимира Михайлова Иванова

02-04-00-027

Член

Мария Станкова Славова

 

Борис Атанасов Ангелов

02-04-00-276

Член

Мария Жекова Стоянджова

 

Хатче Ахмед Зиядин

02-04-00-275

Член

Ирена Захариева Петрова

 

Мария Жекова Стоянджова

02-04-00-031

Член

Денка Иванова Колева

 

Али Хазим Кадир

02-04-00-032

Член

Жечка Иванова Яламова

 

Недялка Атанасова Христова

02-04-00-034

Член

Радослава Милчева Димитрова

 

Атанас Василев Тодоров

02-04-00-163

Член

Фатме Хюсеин Ахмед

 

Айше Ибрям Мехмед

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 22.10.2019 в 09:00 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения