Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 189
Бургас, 22.10.2019

ОТНОСНО: жалба от ПП „Свобода“, чрез Ивайло Дражев, упълномощен представител на партията, за твърдяно нарушение на материалния закон по повод воденето на предизборна кампания от кандидат за кмет на Община Бургас от листата на ПП ГЕРБ и от кандидати за общински съветници, в местните избори, насрочени за 27 октомври 2017 г.

Постъпила е жалба, регистрирана под №9/21.10.2019год.в Публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК и решенията по тях,от ПП «Свобода», чрез упълномощенияпредставителИвайло Дражев.

Общинскаизбирателнакомисия – Бургас, след преценка на твърденията, преглед на публикациите и на относимитематериално-правниразпоредби, визирани в ИК, приема, че жалбата е допустима, но разгледана по същество – неоснователна, по следнитесъображения:

В жалбата се твърди, че Димитър Николов - кандидат за кмет на Община Бургас,в редица мероприятия извършва предизборна кампания в нарушение на материалния закон. Твърди се също, че такова нарушение се извършва и от кандидати за общински съветници. Не е посочено от коя кандидатска листа са лицата, регистрирани като кандидати за общински съветници, коя материално правна норма е нарушена, нито са посочени дати, на които са извършвани нарушенията.

Тъй като в изложението на жалбата се посочват, макар и без конкретика, три публични събития, Общинска избирателна комисия приема, че това са мероприятията, по време на провеждането на които жалбоподателят счита, че е извършено нарушение на материалния закон.

Самият материален закон, макар и да не е посочен, в контекста на писменото изложение и с оглед петитума на жалбата – искане за прилагане на незабавна санкция от страна на избирателната комисия – позволява за целите на настоящото административно производство да се приеме, че жалбоподателя е визирал Изборния кодекс в частта му, уреждаща правилата за водене на предизборна кампания и правилата за провеждане на предизборна агитация.

ОИК Бургас, след като извърши проверка и събра служебно допълнителни данни и доказателства, приема за установено следното:

Мероприятията, за които е сезирана ОИК-Бургас, са, по реда им на изброяване в жалбата, както следва:

 • Откриване на ремонтиран пенсионерски клуб в бл.1Б в ж.к. Славейков;
 • Работна среща с ректора на СУ“Кл.Охридски“ в КЦ „Морско казино“;
 • Откриване на автомобилно състезание „Писта Бургас“.
 1. Поради липса на други данни (дата и място на провеждане, конкретни фактически или правни действия, извършени от конкретно лице и представляващи нарушение), се наложи установяване на конкретните дати на изброените събития, за да се изясни дали са се осъществили в периода на активна предизборна кампания. По данни от Дирекция „Култура и връзки с обществеността“ на Община Бургас, както и след проверка в публикации в печатни и интернет медии, датите са:

-  16.10.2019 г - Работна среща с ректора на СУ“Кл.Охридски“ в КЦ „Морско казино“;

-17.10.2019 г- Откриване на ремонтиран пенсионерски клуб в бл.1Б в ж.к. Славейков (установена чрез запитване в отдел „Връзки с обществеността към Община Бургас;

-  20.10.2019 г - Откриване на автомобилно състезание „Писта Бургас“.

Мероприятията са проведени в периода по чл. 175 от ИК.

 

 1. Общинска избирателна комисия - Бургасизвърши проверка относно установяване на изпълнението на задължението по чл. 161 ал.1 от ИКза кандидат, който е местен орган, задължително да ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. В конкретния случай такова задължение е възникнало на 24.09.2019 год.В тази връзка от Дирекция „Човешки ресурси“ на Община Бургас бе изискана информация за това дали посоченото в сигнала лице е в законоустановен отпуск и ако да, да бъде предоставен документът, удостоверяващ това обстоятелство. От дирекцията бе предоставена заповед № 3555/26.09.2019 год. на кмета на община Бургас, от която е видно, че на Димитър Николов Николов, по негова молба е разрешено ползване отпуск за периода от 24.09.2019 год. до 25.10.2015 год. включително. Със заповед № 2757/20.09.2019 са определени за негови заместници за периода. Горното обосновава извод за изпълнение на задължението по чл.161, ал.1 от ИК, тъй като с постановената заповед на кандидата е разрешено ползването на отпуск за посочения в заповедта период.

Тъй като ОИК счита, че духът и смисъла на въведеното задължение има такъв характер, че изисква и фактическо неизпълнение на правомощията, присъщи за съответния местен орган в периода от регистрацията до обявяване на резултатите за съответния вид избор, а последното означава и пълно въздържане от фактическо изпълнение на съответните правомощия за периода на отпуска, предвид твърденията в жалбата и при прилагане на принципа на служебното начало, комисиятаизвърши допълнителни действия по изясняване на фактическата обстановка. Изпълнението на правомощия на кмет на община във време на отпуск, наред с опорочаването на извършеното би довело и до нарушение на изборния кодекс, тъй като законодателят въвеждайки забраната, несъмнено е преценил въздействието, което би имало упражняването на такива правомощия върху изборния процес, съответно въздействието върху самия избирател.

 1. Като начало, за да може да се прецени наличието на противоправност и съставомерност на деянието от субективна и обективна страна, следва да бъде очертан кръга от дейности, които кандидатът за кмет НЕ следва да извършва за времето, в което е в отпуск по чл. 161 от ИК.

Основните правомощия на кмета на община са изброени в чл. 44 от ЗМСМА и включват изрично изброени в ал.1 на цитирания член дейности: да ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, да насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; да назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания; да отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;организира изпълнението на общинския бюджет; да организира изпълнението на дългосрочните програми;организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; да организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет; да възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания; да поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други да председателства съвета по сигурност; да възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им; да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, да представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда; да осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас; да утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; да изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им; да оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на ЗУЕС.

В нито едно от мероприятията с дати 16, 17 и 20 октомври 2019 г, регистрираният като кандидат за кмет на община Димитър Николов, не е извършвал, по време на законоустановения си отпуск, някоя от дейностите, изброени в предходния абзац.

 1. Като следваща стъпка, следва да бъде преценено дали явяването на кандидата за кмет на община на публични мероприятия представлява нарушение на правилата за водене на предизборна кампания и предизборна агитация.

Предизборна кампания, според теорията на политическата наука, се наричат организираните публицистични и комуникативни опити на отделни кандидати или кандидатстващи организации да информират и мобилизират онази част от населението, имаща право на глас на парламентарни, местни или други избори, да гласуват за тях. Това се случва в определена фаза преди изборната дата, по време на която се наблюдава концентрирана реклама. Съобразявайки основните права и свободи на гражданите, участници в изборния процес в различни качества, по отношение на тези, регистрирани като кандидати, българското изборно законодателство въвежда специални правила на поведение, изрично уреждащи кръга на правата и задълженията им. Легалното определение за предизборна агитация се съдържа в §1, т.17 от Допълнителните разпоредби на ИК: „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса“.

По повод твърдението в жалбата, че кандидата за кмет от ПП ГЕРБ Димитър Николов е присъствал на откриването на Писта Бургас 2019, ОИК Бургас счита, че същото не е нарушение на разпоредбите за провеждане на предизборна кампания, разписани в ИК. След извършена проверка в местни медии се установи, че това мероприятие е кръг от Националния пистов шампионат на България, като община Бургас е осигурила трасето за провеждането на автомобилното състезание. Като организатори на това състезание са посочени още Съюз на българските автомобилисти, БФАС, Автомобилен спортен клуб „Вромос“ Бургас.

В контекста на този текст, не се обосновава извод кандидатът за кмет на община Димитър Николов да е провеждал предизборна агитация и на другите две мероприятия, които е посетил. Нито в жалбата, нито в останалите източници на информация, ползвани за изясняване на фактическата обстановка по жалбата, не се съдържат данни за извършван „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия,коалиция или инициативен комитет при участие в избори“, които да се смятат за нарушение на изборното законодателство.Самото присъствие на кандидат за кмет на община на публично мероприятие, неорганизирано от съответна партия, не може и не следва да се счита за част от нарочната предизборна кампания и правенето на предизборна агитация. В разпоредбите на ИК няма задължение едно лице кандидат за кмет на община или кандидат за общински съветник да преустанови своя публичен живот, да не се изказва и да не посещава публични мероприятия, различни от предизборни такива.

По идентичен начин стои въпроса и с другите две мероприятия – посещение в пенсионерски клуб и срещата с ректора на СУ “Климент Охридски“. За тази среща данни са налични в интернет пространството, като във всички обследвани материали липсва информация за „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия,коалиция или инициативен комитет при участие в избори“, които да се смятат за нарушение на изборното законодателство. Както бе отбелязано в предния абзац, в разпоредбите на ИК няма забрана едно лице кандидат за кмет на община или кандидат за общински съветник да води публичен живот, да се изказва и да посещава публични мероприятия, различни от предизборни такива.

Тъй като за мероприятието от 17 октомври 2019 – посещение в пенсионерския клуб в бл. 1Б на к-с Славейков, в публичното пространство данни не бяха открити, член на ОИК Бургас извърши проверка на място на посочения в сигнала адрес.

По сведение на намиращият се в него уредник, действително на 17.10.2019 г. същият е бил посетен от кандидата за кмет на община Бургас Димитър Николов Николов, който е бил придружаван от група лица. Били са проведени разговори с присъстващите в клуба възрастни хора, при които обаче не са били отправяни призиви за подкрепа или извършвани други действия, представляващи предизборна агитация, съобразно легалната дефиниция на §1 т.17 от ДР на ИК. При проверката не се установи в клуба да са поставени каквито и да било агитационни материали.

 1. Поради липса на достатъчно данни по отношение на твърдяни нарушения (неидентифицирани по вид, дата, място) от кандидати за общински съветници(неперсонализирани нито по листа, нито по имена), ОИК – Бургас оставя жалбата в тази и част без разглеждане.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1, т. 19 и т.22 от ИК, Общинска избирателна комисия Бургас 

Р Е Ш И :

Оставя без уважение постъпила жалбаот ПП „Свобода“, чрез Ивайло Дражев, упълномощен представител на партията, за твърдяно нарушение на материалния закон по повод воденето на предизборна кампания от кандидат за кмет на Община от листата на ПП ГЕРБ в местните избори, насрочени за 27 октомври 2017 г.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 22.10.2019 в 13:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения