Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 219
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г

Постъпило е заявление  с вх. № 5 - 7 /25.10.2019 г.  10:57 ч, подписано  от Женя Радостинова Велинова-Ойкова, ЕГН…, упълномощен представител на партията, за регистрация на заместващи застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 Към предложението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК .

Предвид това и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 18,  във връзка  с чл. 117, ал. 3 и ал. 4, и чл. 118, ал. 4  от ИК  и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

               РЕГИСТРИРА  ЗАМЕСТВАЩ ЗАСТЪПНИК на кандидатите на кандидатски листи, издигнати  от политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

Боян Георгиев Георгиев

 

Мирослав Иванов Челебиев ЕГН: **********

2

Златко Данаилов Димитров

 

Симона Димитрова Шурелова ЕГН: **********

3

Любчо Александров Ченков

 

Стойка Тодорова Димитрова ЕГН: **********

 

ИЗДАВА удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

АНУЛИРА издаденото  Удостоверение на замененото лице.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения