Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 226
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г

Постъпило е заявление  с вх. № 1-4/25.10.2019 г. 14,05 ч., подписано от Стоян Демирев Грозев – надлежно упълномощен от представляващия ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ Димитър Андреев Делчев, за регистрация на заместващи застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 Към предложението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК .

Предвид това и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 18,  във връзка  с чл. 117, ал. 3 и ал. 4, и чл. 118, ал. 4  от ИК  и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1.

Христина Димитрова Димитрова

 

Илия Колев Иванов, ЕГН:

2.

Ганка Ненчева Калудова

 

Иван Тотков Георгиев, ЕГН:

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира следните лица на основание чл.117, ал.7 от ИК и поради следните причини:

 

1.

Марийка Христова Зафирова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните заместващи застъпници.

 

 1. АНУЛИРА издадените удостоверения на заместените застъпници.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъка на застъпниците.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа лични данни.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения