Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 275
Бургас, 29.10.2019

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на членове на общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на изборите за кметове на кметства в община Бургас на 03ноември 2019г.

Общинска избирателна комисия– Бургас,

РЕШИ:

1.Определя и упълномощава Калина Михова Манева,ЕГН …. и Милен Петров Господинов, ЕГН ….. излъчени от различни партии и коалиции, да приемат от Печатницата на БНБ АДхартиените бюлетини за втори тур на изборите за кметове на кметства в с. Твърдица, с. Маринка, с. Равнец, община Бургасна 03ноември 2019г. и осъществят контрол при предаването, транспортирането и доставката на бюлетините.

2.Определя Кина Атанасова Шереметова - Бошева, ЕГН …….. за резервен член, в случай на невъзможност на посочените лица да приеме от Печатницата на БНБ АД хартиените бюлетини за втори тур на изборите за кметове на кметства в с. Твърдица, с. Маринка, с. Равнец, община Бургасна 03ноември 2019г. и осъществят контрол при предаването, транспортирането и доставката на бюлетините.

 

3.Упълномощените лица имат право да подпишат приемо - предавателния протокол.

В изпълнение на дадените от ЦИК указания, да се изпрати писмо до Печатницата на БНБ АД, с посочени три имена, ЕГН и телефон на упълномощените членове на ОИК за получаване на хартиените бюлетини.

Решението е прието в ………часа.

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                         Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 29.10.2019 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения