Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 276
Бургас, 30.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпник на кандидата за кмет на с. Твърдица, издигнат от политическа партия „Съюз на демократичните сили“, за участие във втори тур на 3 ноември 2019 г. в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас 2019г.

Постъпило езаявление с вх. №6-1 /29.10.2019 г.16:00ч., подписаноот Дончо Николаев Златев, упълномощен представител на партията,зарегистрацияназастъпникнакандидатаза кмет на с. Твърдица, издигнатотполитическапартия„Съюз на демократичните сили“,за участие във втори тур на3ноември 2019 г. визборитезаобщинскисъветници и кметове в общинаБургас 2019г.

 

Къмпредложениетосапредставенивсичкиизискуемидокументи, съгласночл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. наЦИК .

 

Предвидтова и наоснованиечл. 87, ал. 1, т. 18, въввръзка с чл. 117, ал.3 и ал.4, и чл.118, ал.2 от ИК и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинскаизбирателнакомисия – Бургас

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИК - 1 /едно/ лице, на кандидата за кмет на с. Твърдица, издигнат от политическа партия „Съюз на демократичните сили“, за участие във втори тур на 3 ноември 2019 г. в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас 2019г., а именно:

 

Име

ЕГН

 

Мария Сотирова Йовчева

 

 

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в …….. ч. на заседание на ОИК, проведено на ……….2019 година

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 30.10.2019 в 11:02 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения