Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 279
Бургас, 31.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№219/31.10.2019 г., подписано от Шерафет Асан Мехмед–преупълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението са приложени списък на хартиен носител с исканите промени,пълномощно от Ахмед Сюлейман Мехмед - в качеството му на преупълномощен представител на Мустафа Сали Карадайъ, и пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ– в качеството му напредставляващ ПП „Движение за права и свободи“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на ПП „Движение за права и свободи", съгласно представеното предложение както следва:

СИК

Позиция

Нов член - три имена

ЕГН

Три имена на заменения член

02-04-00-328

Член

Елис НуржанЧолак

 

Станислав Атанасов Биволаров

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 01.11.2019 в 12:03 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения