Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 284
Бургас, 03.11.2019

ОТНОСНО: определяне на процесуални представители на ОИК Бургас пред Административен съд-Бургас и върховен административен съд, във връзка с постъпила жалба от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за кмет на община от ПП Свобода, срещу Решение № 260-МИ/28.10.2019 г., на ОИК-Бургас

В Общинска избирателна комисия Бургас на 01 ноември 2019 г. в 16.09 ч., по електронна поща, е постъпила жалба от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за кмет от ПП Свобода, срещу Решение № 260-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Бургас, с което на 28.10.2019 г в 13.00 ч. са обявени резултати от проведените на 27 октомври 2019 г. избори за кмет на Община Бургас. Жалбата е заведена незабавно в 16.09 ч под № 21/01.11.2019 г. в регистъра на жалбите и сигналите. Същата е адресирана до ЦИК, като видно от електронната поща, жалбоподателят я е изпратил едновременно до ЦИК и до ОИК Бургас.

Централна избирателна комисия, чрез електронна поща със свое писмо изх.№ МИ-08-228/3/02.11.2019, наш вх. № 232/03.11.2019 г., е изпратила жалбата по компетентност на Административен съд Бургас.   

В жалбата се твърди извършване на поредица от нарушения на Изборния кодекс по време на предизборната кампания и в изборния ден, в резултат на което жалбоподателят счита, че е повлиян изборния резултат на представляваната от него политическа партия и персонално на неговия резултат като кандидат за кмет на община Бургас.

Решенията на общинските избирателни комисии подлежат на оспорване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК във вр. чл. 58 от ИК, а когато с тях се обявяват резултати от проведени избори, се обжалват в седемдневен срок от обявяването им, по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд.

По отношение на процесуалната легитимация на лицето, подало жалбата, ОИК Бургас приема, че същата е подадена от процесуално легитимирано лице, тъй като Ивайло Дражев Атанасов е регистриран като кандидат за кмет от листата на ПП Свобода, с решение № 72-МИ от 18.09.2019 г. на ОИК Бургас.

В частта, с която се оспорват резултатите от изборите за кмет на община Бургас, ОИК Бургас намира жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес на жалбоподателя от обжалване, по следните съображения:

Оспореното с жалбата Решение № 260-МИ/28.10.2019 г. съдържа в диспозитива си реквизитите по Приложение 94-МИ от Изборните книжа, утвърдени с Решение № 630-МИ/20.09.2019 г. на ЦИК, а именно – имената на избрания кандидат, политическата формация, която го е издигнала и броят на получените действителни гласове.

Съгласно отразения запис в частта „действителни гласове“, обявеният за избран за кмет на община е получил 48005 (четиридесет и осем хиляди и пет) действителни гласа.

При преглед на данните в Протокола на ОИК – Бургас за избор на кмет на община (Приложение 92-МИ от изборните книжа), гласувалите избиратели са 75 210 (седемдесет и пет хиляди двеста и десет), а общият брой на действителните гласове за този вид избор, вписан в кл. 7, е 72 927(седемдесет и две хиляди деветстотин двадесет и седем), от които 2269(две хиляди двеста шестдесет и девет) гласа са „не подкрепям никого“.

Недействителните гласове са 2283 (две хиляди двеста осемдесет и три).

От останалите 70 658 действителни гласа, жалбоподателят е получил, съгласно данните в кл. 8 – Разпределение на гласовете по кандидатски листи,183 (сто осемдесет и три) действителни гласа и 4 (четири) недействителни.

Между останалите кандидати, извън получените от жалбоподателя 183 гласа и 48 005 гласа, получени от обявения за избран за кмет на община, са разпределени 22 653  действителни гласа. Следващият с най-много действителни гласове е кандидат, различен от жалбоподателя, с действителни гласове 7425 (седем хиляди четиристотин двадесет и пет).

Дори да приемем, че ВСИЧКИ недействителни гласове от изборите за кмет на община (2283 бр.) се полагат на жалбоподателя, защото са неправилно приети за такива от секционните комисии, сумата на действителните гласове, която жалбоподателят ще получи в тази хипотеза, е 2466 (две хиляди четиристотин шестдесет и шест), което отново не го класира като втори по брой получени гласове. 

Правният интерес е понятие, което се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита на засегнати права, свободи и законни интереси. Затова съдебната практика и теорията винаги са били трайни в разбирането, че правният интерес трябва да е пряк, личен и непосредствен. За да е пряк правният интерес, следва със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпването на щета от изпълнение на административния акт. Правният интерес трябва и да е непосредствен, т. е. административният акт трябва да засяга правната сфера на жалбоподателя, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя, или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. Наличието на правен интерес по смисъла на чл. 159, т. 4 от АПК е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните за разглеждане на жалбата, която следва да бъде доказана като доказателствената тежест се носи от оспорващия.

В производството, в което ще се обжалва решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати, ще се осъществява контрол за законосъобразност на избора, изразяващ се в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Не всяко нарушение на този процес води до недействителност на избора, а само съществено нарушение на процеса на гласуване. Съществени са само тези нарушения, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен. От страна на жалбоподателя се сочи едно основно нарушение при провеждане на избора – неправилно отчитане на действителни и недействителни бюлетини, което е довело да порочен изборен резултат. В останалата част, по отношение на твърденията за извършени нарушения, за същите тези твърдения жалбоподателят е подавал жалба до ОИК-Бургас и по тях има вече произнасяне с влязъл в сила индивидуален административен акт – Решение № 189/22.10.2019 г.

Както бе обсъдено по-горе, както и да се променя броят на гласовете, отразени в протоколите, класирането на първите двама от кандидатите би се запазило, а обявяването на избран на първи тур кандидат не би могло да бъде подложено на съмнение, тъй като разликата между първия и втория е достатъчна, за да опровергае подобни твърдения.

По изложеното дотук, Общинска избирателна комисия счита жалбата за подадена от лице без правен интерес, който е абсолютна процесуална предпоставка за съществуване на правото на жалба.

Въпреки това, предвид факта, че жалбата е насочена към оспорване на резултата от изборите за кмет на община, обявен на 28.10.2019 г в 13.00 ч. с Решение № 260-МИ на ОИК Бургас, и че е подадена в срока по чл. 459 от ИК, то същата следва да бъде изпратена на компетентния административен съд, който да се произнесе както по наличието на правен интерес от обжалване, така и по основателността на жалбата. Поради това и на основание чл. 87, ал.1, т. 22 във вр. чл. 459 ал.1 и ал.3 от ИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И :

            ИЗПРАЩА преписката по жалба № 21/01.11.2019 г. от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за кмет на община Бургас от ПП Свобода, ведно с жалбата, по компетентност на Административен съд- Бургас, на основание чл. 459 ал. 3  от ИК.

            ВЪЗЛАГА процесуалното представителство пред административния съд, включително и на касационна инстанция, на следните лица от състава на ОИК – Бургас, като всеки от тях може да представлява ОИК самостоятелно или с друг измежду посочените:

 • Елка Стоянова – председател,
 • Георги Михов – секретар
 • Божан Божанов – член

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения