Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 285
Бургас, 03.11.2019

ОТНОСНО: определяне на процесуални представители на ОИК Бургас пред Административен съд-Бургас и върховен административен съд, във връзка с постъпила жалба от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за общински съветник от ПП Свобода, срещу Решение № 268 - МИ/28.10.2019 г., на ОИК-Бургас

В Общинска избирателна комисия Бургас на 01 ноември 2019 г. в 16.09 ч., по електронна поща, е постъпила жалба от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за кмет от ПП Свобода, срещу Решение № 268-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Бургас, с което на 28.10.2019 г в 13.00 ч. са обявени резултати от проведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници в Община Бургас. Жалбата е заведена незабавно в 16.09 ч под № 20/01.11.2019 г. в регистъра на жалбите и сигналите. Същата е адресирана до ЦИК, като видно от електронната поща, жалбоподателят я е изпратил едновременно до ЦИК и до ОИК Бургас.

Централна избирателна комисия, чрез електронна поща със свое писмо изх.№ МИ-08-112/1/02.11.2019, наш вх. № 231/03.11.2019 г., е изпратила жалбата по компетентност на Административен съд Бургас.   

В жалбата се твърди извършване на поредица от нарушения на Изборния кодекс по време на предизборната кампания и в изборния ден, в резултат на което жалбоподателят счита, че е повлиян изборния резултат на представляваната от него политическа партия и персонално на неговия резултат като водач на листата за общински съветници за Община Бургас.

Решенията на общинските избирателни комисии подлежат на оспорване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК във вр. чл. 58 от ИК, а когато с тях се обявяват резултати от проведени избори, се обжалват в седемдневен срок от обявяването им, по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд.

По отношение на процесуалната легитимация на лицето, подало жалбата, ОИК Бургас приема, че същата е подадена от процесуално легитимирано лице, тъй като Ивайло Дражев Атанасов е регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП Свобода, с решение № 92-МИ от  24.09.2019 г. на ОИК Бургас.

В частта, с която се оспорват резултатите от изборите за общински съветници в община Бургас, ОИК Бургас намира жалбата за недопустима, поради липса на правен интерес на жалбоподателя от обжалване, по следните съображения:

Оспореното с жалбата Решение № 268-МИ/28.10.2019 г. съдържа в диспозитива си реквизитите по Приложение 93-МИ от Изборните книжа, утвърдени с Решение № 630-МИ/20.09.2019 г. на ЦИК, а именно – общинска избирателна квота(т.I), избраните общински съветници(т.II), брой мандати, които се разпределят между партии, коалиции и местни коалиции, получили гласове НЕ ПО-МАЛКО ОТ ОБЩИНСКАТА КВОТА(т.III), разпределението на мандатите (т.IV), както и пълен поименен списък с личен брой преференции на участвалите като кандидати лица от всички регистрирани листи(т. V).

Съгласно отразения запис в частта „общинска избирателна квота“, необходимият брой действителни гласове, които трябва да получи една партия или коалиция, за да участва в разпределение на мандатите, е 1250 (хиляда двеста и петдесет).

Съгласно отразения запис в частта с броя на преференциите за всеки кандидат е видно, че общия брой действителни гласове, получени от всички кандидати в листата на ПП Свобода е 75 (седемдесет и пет). Персонално, жалбоподателят Ивайло Дражев Атанасов е получил 13 (тринадесет) преференции, като съгласно чл. 439 ал. 6 във вр. Чл. 437 ал.5 от ИК, към тях се добавят и действителните гласове, дадени за политическата партия без отразена преференция върху бюлетината, в случая – 35 (тридесет и пет). Така сумата на преференциите на жалбоподателя като водач на листа, отразена и в решение 268/28.10.2019 г. на ОИК, възлиза на 48 (четиридесет и осем) гласа.

Прегледът на данните в Протокола на ОИК – Бургас (Приложение 91-МИ от изборните книжа) показва, че гласувалите в избора за общински съветници избиратели са 75 022 (седемдесет и пет хиляди двадесет и двама), а общият брой на действителните гласове за този вид избор, вписан в кл. 7, е 66 141(шестдесет и шест хиляди сто четиридесет и един), от които 2397(две хиляди триста деветдесет и седем) гласа са „не подкрепям никого“. Недействителните гласове са 8881 (осем хиляди осемстотин осемдесет и един).

От останалите 63 744 действителни гласа, ПП Свобода е получила, съгласно данните в кл. 8 – Разпределение на гласовете по кандидатски листи,75 (седемдесет и пет) действителни гласа и 1 (един) недействителен. Както бе уточнено по-горе, видно от обявения резултат от този вид избор, от тези 75 действителни гласа, личните преференции на кандидата за общински съветник Ивайло Дражев Атанасов възлизат на 13 броя.  

При обжалване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати, осъществявания контрол за законосъобразност на избора се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Не всяко нарушение на този процес води до недействителност на избора, а само съществено нарушение на процеса на гласуване. Съществени са само тези нарушения, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен.

В жалбата на кандидата за общински съветник като съществени нарушения, довели до опорочаване на изборния резултат, се сочат действия, извършвани от членовете на секционните комисии в качеството им на длъжностни лица, а тези им действия се отразяват в Протокол приложение 89-МИ от изборните книжа-официални свидетелстващи документи по смисъла на чл.179 от ГПК, които притежават материална доказателствена сила и обвързваща последица, че удостоверените в тях факти са се осъществили, така както са посочени в документа.

В протоколите на СИК, посочени в жалбата на Ивайло Дражев Атанасов, няма данни за твърдяното от жалбоподателя. Нещо повече: в жалбата са изброени над петдесет секции, за които се твърди, че са работили в нарушение на Изборния кодекс, но като се има предвид, че в изборното помещение по време на гласуването, а после и при преброяването на гласовете и попълването на протоколите могат да присъстват изрично определен от чл. 431 от ИК кръг лица, които предварително се регистрират в ОИК, а съгласно Публичния регистър на застъпниците на партии, коалиции и инициативни комитети, както и Публичния регистър на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети, ПП Свобода няма регистрирани нито застъпници, нито упълномощени представители, единствената възможна хипотеза е жалбоподателя да има наблюдения върху една-единствена секция. Дори да приемем, че и десетте лица от регистрираната кандидатска листа на ПП Свобода са присъствали в някое от изборните помещения, то отново броят на секционните комисии, върху работата на които ще имат пряко наблюдение на работата, е десет. При 338 (триста тридесет и осем) СИК на територията на Община Бургас, за да се приеме, че е налице правен интерес от оспорване на изборния резултат на база на наблюдения върху работата на тези 10 (десет) секции, то твърдяните нарушения трябва да са с такава относителна тежест спрямо дейността на останалите 328 СИК, че да обуславят основателно съмнение за промяна на резултата.

Категорично в жалбата такива индикации не са дадени, цялата обстоятелствена част представлява тавтологично твърдение за неконкретизирани и необосновани съмнения, още повече че дори тези 10 секции не са определени. Всички протоколи от секционни комисии, не само на посочените от жалбоподателя в жалбата му, са сканирани още в нощта на приемането им от ОИК и незабавно публикувани на сайта на ЦИК. На първа страница на протокола, в началото, се описват всички присъствали при отварянето на кутията и при определянето на изборните резултати. При извършена справка в публикуваните сканирани екземпляри не бяха открити лица от кандидатската листа на ПП Свобода. Тъй като партията няма регистрирани застъпници и упълномощени представители, това са  единствените лица, които биха могли да имат пряко и непосредствено впечатление от това как са били броени и отразявани действителни и недействителни бюлетини, съответно как са били попълвани протоколите и дали е имало дописване на лица без право да гласуват по съответен избирателен списък – за каквито нарушения се изразяват твърденията на  жалбоподателя. Правният интерес е понятие, което се свързва с призната от закона възможност да се търси съдебна защита на засегнати права, свободи и законни интереси и съдебната практика и теорията винаги са били трайни в разбирането, че правният интерес трябва да е пряк, личен и непосредствен. За да е пряк правният интерес, следва със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпването на щета от изпълнение на административния акт, а непосредствеността се изразява в това административният акт да засяга правната сфера на жалбоподателя, като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за жалбоподателя, или създава права на трето лице, с което уврежда жалбоподателя. Наличието на правен интерес по смисъла на чл. 159, т. 4 от АПК е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните за разглеждане на жалбата, която следва да бъде доказана, като доказателствената тежест се носи от оспорващия.

В конкретната хипотеза оспорващият не привежда аргументи, а само твърди, че със устни свидетелски показания на 7 (седем свидетели), ще доказва порок в изборния процес в над 50 (петдесет) секции, който порок води до необратима и абсолютна последица – промяна в изборните резултати в полза на жалбоподателя и на политическата формация, която представлява.

Освен горното, ОИК- Бургас счита, че за жалбоподателят липсва правен интерес от обжалването на Решение № 268-МИ /28.10.2019 г, с което се обявяват за избрани 51 общински съветници  в община Бургас, тъй като личните му преференции (13) са в процентно съотношение по-близо до нулата, отколкото до избирателната квота (1250) – около 1%. Самата ПП Свобода е постигнала едва 6 % от избирателната квота, тоест до получаването на един мандат трябва да бъде компенсирана разлика от 94 %.

Въпреки това, предвид факта, че жалбата е насочена към оспорване на резултата от изборите за общински съветници, обявен на 28.10.2019 г в 13.00 ч с Решение № 268-МИ на ОИК Бургас, и че е подадена в срока по чл. 459 от ИК, макар да счита ,че жалбата е подадена от лице без правен интерес от обжалване, по отношение на наличието на такъв и по основателността и по същество, компетентен е да се произнесе Административния съд, поради което на основание чл. 87, ал.1, т. 22 във вр. чл. 459 ал.1 и ал.3 от ИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

Р Е Ш И :

            ИЗПРАЩА преписката по жалба № 20/01.11.2019 г. от Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за общински съветник от ПП Свобода, ведно с жалбата, по компетентност на Административен съд- Бургас, на основание чл. 459 ал. 3  от ИК.

            ВЪЗЛАГА процесуалното представителство пред административния съд, включително и на касационна инстанция, на следните лица от състава на ОИК – Бургас, като всеки от тях може да представлява ОИК самостоятелно или с друг измежду посочените:

 • Елка Стоянова – председател,
 • Георги Михов – секретар
 • Божан Божанов – член

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения