Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 290
Бургас, 06.11.2019

ОТНОСНО: Жалба отТодор Димитров Ангелов, кандидат за общински съветник от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски) срещу Решение № 268-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Бургас , в частта, с която са определени резултатите на Тодор Ангелов като кандидат за общински съветникна изборите за общински съветниции кмет на Община Бургас проведени на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Бургас е постъпила жалба отТодор Димитров Ангелов, кандидат за общински съветник от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски),заведена под №23/04.11.2019 год. в регистъра на жалбите и сигналите.

Жалбата е отправена до Административен съд Бургас чрез Общинска избирателна комисия Бургас, като се изразява несъгласие с обявените резултати от проведените избори за общински съвет и за кмет на община Бургас, оспорва се преброяването на гласовете с преференции за кандидата Тодор Димитров Ангелов от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски), счита че са допуснати технически грешки, грешки в пресмятането, неправилно определена общинска избирателна квота и предпочитания за кандидата (преференции). Иска се обявяване на решението относно частта касаеща избора на кандидата за незаконосъобразно.

Становище по допустимостта:

Решенията на общинските избирателни комисии подлежат на оспорване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК във вр. чл. 58 от ИК, а когато с тях се обявяват резултати от проведени избори, се обжалват в седемдневен срок от обявяването им, по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд.

По отношение на процесуалната легитимация на лицето, подало жалбата, ОИК Бургас приема, че същата е допустима, когато се оспорват резултатите от изборите за общински съветници, тъй като Тодор Димитров Ангелов е регистриран като кандидат за общински съветник под номер 3 в листата на от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски), с решение № 109 от 24.09.2019 г. на ОИК Бургас.

От формулирания петитум, предвид факта, че жалбата е насочена към оспорване на резултата от изборите за общински съветници, обявен на 28.10.2019 г в 13.00 ч, с Решение № 268 на ОИК Бургас, и че е подадена на седмия ден след обявяването на цитираното решение, ОИК Бургас приема, че жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирано лице и се явява допустима.

Становище по съществото на жалбата:

Считаме жалбата на г-н Тодор Димитров Ангелов от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски), срещу Решение № 268/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Бургас, за неоснователна и недоказана.

Решение № 268/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Бургас е издадено на основание чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на данните получени от протоколите на СИК обобщени от „Информационно обслужване“ АД. Протоколът на ОИК за избиране на общински съветници е съставен въз основана същите данни които са предоставени от протоколите на СИК, обобщени от „Информационно обслужване“ АД.

В жалбата си г-н Ангелов твърди, че част от секционните комисии в община Бургас не са отчитали коректно гласовете с преференции, като в голяма част от секциите гласовете по листи са вписани като такива без преференции.

Посочени са номерата на секциите в които са отразени само гласове за Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски), като частта от протокола където трябва да бъдат нанесени преференциите, такива липсват за кандидатите и няма отбелязване в полето „без преференции“. Действително в този случай при въвеждането на данните от протокола от „Информационно обслужване“ АД сработва контрола, при което членовете на секционната комисия осъзнават за допуснатият от тях пропуск изразяващ се в отразяване на бюлетините без отбелязана преференция. В голяма част от секциите се наблюдава именно това, членовете смятат, че в полето преференции трябва да се отбелязват само дадените преференции за кандидатите, като не предполагат, че трябва да отбележат и липсата на преференции.

Считаме, че поправката в протоколите на СИК № 020400150; 020400146; 020400037; 020400166; 020400158; и 020400101, са извършени от секционните комисии по реда на чл. 445, ал. 5 от Изборния кодекс пред ОИК. В протоколите на СИК № 020400150 и 020400158е извършена поправка с 3 /три/ подписа на членове на СИК в графа „без преференции“ поради явна очевидна фактическа грешка при приемането на протоколите в ОИК по реда на чл. 445, ал. 5 от ИК.

Относно протоколи на СИК № 020400146 и020400101, поправките в графата „без преференции“ е извършена преди предаването на протоколите на ОИК-Бургас, тези поправки са извършени още в секцията. Това е видно от представените от жалбоподателя Ангелов копия на протоколи на които в горният ляв ъгъл е изписано екземпляр за ЦИК. Това е първият слой на трислойният протокол и именно този слой се копира и предоставя на застъпниците, и представителите на партии. Когато поправката е извършена по реда на чл.445 ал.5 от ИК пред ОИК, тогава на копието от протокола предоставен на застъпниците такава поправка липсва, но я има в сканираният протокол на СИК, обявен на интернет страницата на ОИК.

Относно протоколите на СИК № 020400037 и 020400166, не се констатира никакво несъответствие и поправки в графите действителни гласове за Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски), и графите преференции за отделните кандидати. Действително всичките 4 гласа в секция 020400037 и 9 гласа в секция 020400166 са отразени като такива без преференция, но това е напълно нормално тъй като голяма част от избирателите непосочват преференция, дали от непознаване на конкретните кандидати, дали поради обстоятелството, че харесват подредбата на листата и не желаят нейното пренареждане.

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник- председател, секретар и членове, като представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство, включително председателят, заместник-председателя и секретаря не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Както се установи вече по-горе, всеки протокол е преценен през призмата на правилата на Изборния кодекс, които подробно уреждат въпроса с възможност за поправки на протоколите и подписите на членовете на избирателните комисии и по-конкретно в кои случаи протоколът се подписва от всички членове, в кои случаи протоколът се подписва с особено мнение, в кои случаи протоколът се подписва само от трима членове, като се има предвид и правилото на чл. 441, ал. 5 ИК, че "неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен". След съставянето на протокола, той се подписва от всички членове на комисията и тогава председателят обявява резултатите от гласуването. Поправки могат да се правят след подписването, но преди обявяване на резултатите от гласуването, като поправката също се подписва от всички членове на комисията. След обявяване на резултата могат да се поправят очевидни фактически грешки (чл. 441, ал. 1 и ал. 2 ИК). Разпоредбата на чл. 445, ал. 5 от ИК изрично допуска очевидни фактически грешки в протоколите да се поправят и с подписите на трима членове на СИК, които всъщност са тези, които отиват до ОИК да предават протоколите - председателят или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. Нито един от протоколите на секционните комисии не отразява спор на член на СИК, няма нито едно особено мнение по чл. 441, ал, 3 от ИК. Липсата на подписи на всички членове на СИК при извършените поправки, касае поправки за отстраняване на очевидни фактически грешки, които според чл. 445, ал. 5 от ИК се подписват от трима членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК - председателя или заместник-председателя, секретаря и член на СИК. Освен това, както бе посочено по-горе, нормата на чл. 441, ал. 5 от ИК изрично сочи, че неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен или с невярно съдържание. Ето защо считаме, че е законово допустимо поправките в протоколите да се извършат след обявяване на резултатите от гласуванетокоето в случая е станало при предаването им, но преди приемането им в ОИК –Бургас на секции № 020400150и 020400158.

Освен гореизложеното следва да се има предвид и указание с вх. № 117/19.10.2019 г. по описа на ОИК-Бургас (приложено към адм. преписка) в което Централната избирателна комисия е дала указания на всички ОИК в страната как да бъдат осъществявани поправките в протоколите на СИК при приемането им в изчислителния пункт на ОИК.

Извършените поправки в два от протоколитена секции № 020400150 и 020400158,на допусната очевидна фактическа грешка, които според чл. 445, ал. 5 от ИК се подписват от трима членовете на СИК, не би могла да опорочи или наруши изборния процес, и да доведе до незаконосъобразност на Решение №268 от 28.10.2019г. на ОИК-Бургас за обявяване на резултатите за избор на общински съветници в община Бургас.

 

 

.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22 във вр. чл. 459 ал.1 и ал.3 от ИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И :

            ОСПОРВА ЖАЛБА № 23/04.11.2019 г. от Тодор Димитров Ангелов, кандидат за общински съветник от Местна коалиция „Ние, Гражданите“ (ДРП Българска пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Александър Стамболийски) срещу Решение № 268-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Бургас , като неоснователна и недоказана.

            ВЪЗЛАГА процесуалното представителство пред административния съд, включително и на касационна инстанция, на следните лица от състава на ОИК – Бургас, като всеки от тях може да представлява ОИК самостоятелно или с друг измежду посочените:

 • Елка Стоянова – председател,
 • Георги Михов – секретар
 • Божан Божанов – член
 • Данаил Средков-член

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88от Изборния кодекс.

 

           Решението е прието в …….. ч. на заседание на РИК, проведено на 06.11.2019 година.

 

Председател:                                                                     Секретар:

Елка Стоянова                                                                   Георги Михов     

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 23.11.2019 в 09:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 349-МИ / 20.06.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 348-МИ / 20.04.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 318-МИ / 04.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

всички решения