Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 293
Бургас, 07.02.2020

ОТНОСНО: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

Постъпило е писмо рег. инд. 08-00-2783/29.01.2020, вх. № на ОИК 237/31.01.2020 г от г-жа Севдалина Турманова, Председател на Общински съвет – Бургас, с което на Общинска избирателна комисия Бургас се изпраща по компетентност Доклад по чл. 3 ал. 8 от НОРИПДУКИ, от Анелия Иванова – Председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси към Об С Бургас (Комисията), изпълняваща функции на комисия по чл. 12 от НОРИПДУКИ (Доклада, респективно Доклада на Комисията).  Поради липсата на данни за това кога е извършена проверката, както и липса на датиране на Доклада, ОИК Бургас приема, че и проверката, и доклада са с дата 24 януари 2020 г - датата, на която Доклада е регистриран в деловодството на Общински съвет Бургас.  В Доклада се излагат обстоятелства от проверка, извършена по реда и на основание чл. 16 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси при Об С Бургас. Предмет на проверката са били подадените от кметове на кметства декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ, както и достоверността на декларираните в същите обстоятелства.

В заключителната част на Доклада са изнесени констатациите на Комисията, съгласно които, от общо седем проверявани лица, избрани за Кметове на Кметства в община Бургас, всички са изпълнили задължението си за подаване на декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в едномесечен срок от полагане на клетва при встъпване в правомощия. По отношение на шест от тях Комисията е вписала, че приема за установено наличие на достоверност на декларираните данни. 

По отношение на кмета на Кметство с. Изворище – Халил Енвер Шабан, Комисията е приела, че  съществува несъвместимост със заеманата от него изборна длъжност, изразяваща се, съгласно констатациите в доклада, в нарушаване на императивно разпореденото с нормата на чл. 41 ал.3 от ЗМСМА задължение да не извършва търговска дейност, тъй като е декларирал  в т.1 от Декларацията по чл. 35, че не извършва такава, а в т. 2 е декларирал участие в търговско дружество.  Като доказателство към твърдението за несъвместимост, Комисията прилага разпечатка от Търговския  регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, където Халил Енвер Шабан фигурира като управител и едноличен собственик  на капитала на дружество с ограничена отговорност „ЛИЛ ТУР“ ЕООД, ЕИК 203335753. Предвид липсата на дата върху разпечатката, за същата не може да се установи към кой момент отразява актуално състояние. За целите на настоящото производство, ОИК Бургас приема, че отразеното в разпечатката от електронния регистър  се отнася към дата 24.01.2020 (виж абзац 1 относно дата на Доклада) - най-късната дата, към която може да се обвърже предоставения документ.

            Халил Енвер Шабан е участвал в местните избори за кмет на кметство за с. Изворище, общ. Бургас, област Бургас, проведени на 27 октомври 2019 г., където е  избран на първи тур и обявен за кмет на кметство с. Изворище с Решение № 264-МИ/28.10.2019 г. на ОИК – Бургас. В този смисъл по отношение на същия се прилага и императивната забрана на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, както и да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

В изпълнение на задължението си по чл. 42 ал.3 от ЗМСМА за постановяване на решение, с цел установяване на това дали са налице обстоятелства за прекратяване на пълномощия или за постановяване на отказ за прекратяване на правомощия, Общинска избирателна комисия – Бургас, е длъжна да предприеме действия по изясняване на фактическата обстановка.

В настоящия случай, следва да се установи дали лицето, избрано за кмет в едномесечен срок от обявяването на изборния резултат и за което е установено към момента на изготвяне на Доклада, че е управител на търговско дружество,  е предприело действия по прекратяване на търговската си дейност, респективно по освобождаването му като управител, както и че е уведомило писмено за това Председателя на Общински съвет Бургас, както и ОИК-Бургас. Неизпълнението на което и да е от трите кумулативно предвидени изисквания в чл.41, ал. 3 ЗМСМА, води до предсрочно прекратяване на пълномощията на лицето, което не е съобразило своето поведение с тях.

            Халил Енвер Шабан е положил клетва и е встъпил в правомощия на първото заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 30.10.2019 г., но изборните резултати са обявени на 28.10.2019 г. Съгласно императивното изискване на чл. 41 ал. 3 от ЗМСМА, от този момент нататък, в случай, че е налице несъвместимост по смисъла на чл. 41 ал.1 от ЗМСМА, лицето, заемащо изборна длъжност следва в рамките на 30 дни да извърши три кумулативно предвидени фактически действия: 1) да инициира  прекратяване на дейността и/или освобождаването му от заеманата длъжност, 2) да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет, 3) да уведоми за това писмено Общинската избирателна комисия. Срокът за извършването на тези действия в конкретния случай, за заинтересованото лице, изтича на 29 ноември 2019 г.

            По отношение на предприетите действия от лицето:

На 01 февруари 2020 г, ОИК Бургас извърши служебна справка в Търговски регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, чрез достъп с електронен подпис по партидата на търговското дружество „ЛИЛ ТУР“ ЕООД с ЕИК 203335753. При проверката ОИК установи, че има подадено заявление за вписване на промяна в обстоятелства, с вх. № 20200128112124 с дата 28 януари 2020 г. Обстоятелствата, заявени за промяна са: 5) промяна на седалището на дружеството; 7) вписването на двама управители – Халил Енвер Шабан и Джемиле Халил Шабан; 23) едноличен собственик на капитала – Джемиле Халил Шабан; 24) прехвърляне на дружествени дялове от Халил Енвер Шабан към Джемиле Халил Шабан, с дата на възникване на основанието за прехвърляне 27 януари 2020 г. По подаденото заявление, от длъжностно лице на заявителя са дадени указания с № 20200128112124 с дата 29 януари 2020 г. за представяне на допълнителни документи.

На 07 февруари 2020 г, ОИК Бургас отново извърши проверка по партидата на Дружеството и установи, че има извършено вписване на обстоятелства и Халил Енвер Шабан е заличен като управител и едноличен собственик на капитала.

Към дата 29 ноември 2019 г. Халил Енвер Шабан е бил управител на търговско дружество, а от извлечението от Търговския регистър не се установява да е предприемал действия по промяна на статута си, чрез подаване на заявление за това.

            По отношение на уведомяванията:

В Общинска избирателна комисия – Бургас, към дата 29 ноември 2019 г. няма постъпвало уведомление по реда на чл. 42 ал.3 от ЗМСМА от Халил Енвер Шабан. Такова не е получавано и към 29 януари 2020 г – датата на получаване на писмото от Общински съвет Бургас, с което на ОИК е предоставен по компетентност Доклада на Комисията, респективно е започнало настоящото административно производство.

            С писмо изх. № 38/01.02.2020 г., ОИК – Бургас е отправила запитване и до Председателя на Общински съвет – Бургас, относно наличие на писмено уведомление по чл. 42 ал.3 от ЗМСМА от кмета на кметство с. Изворище и с искане да бъде предоставено заверено копие на документа, въ връзка със започнало административно производство. Писмото е регистрирано в деловодството на Общински съвет Бургас с рег. Инд. 08-00- 9650/03.02.2020 г. На същото е отговорено с писмо рег инд 08-00-2804, наш вх. № 239/06.02.2020 г., като Общински съвет ни уведомява, че в деловодството му не е постъпвало уведомление по чл. 41 ал.3 от ЗМСМА.

            Горното обуславя наличие на обстоятелства за прекратяване на правомощия на кмета на кметство с. Изворище, като преди да пристъпи към вземане на решение, в изпълнение на задължението си по чл. 42 ал.3 от ЗМСМА, в срока по цитираната разпоредба, ОИК – Бургас със свое писмо изх. № 39/01.02.2020 г. уведомява Халил Енвер Шабан – кмет на кметство с. Изворище за полученият Доклад и за възможността да предостави в тридневен срок от получаване на писмото възражение по констатациите. Писмото е връчено лично на лицето, чрез пощенски оператор, на 04.02.2020 г

            С вх. № 238 от 06 февруари 2020 пред ОИК Бургас, в срок, е депозирано Възражение от Халил Енвер Шабан. Във възраженията се излага подробно становище относно твърдените несъответствия, като Халил Енвер Шабан изрично заявява, че в момента не е собственик и/или управител на „ЛИЛ ТУР“ ЕООД , включително и в периода преди 31 януари 2020 г (датата, на която ОИК Бургас е сезиран по компетентност от Общински съвет- Бургас с Доклада на Комисията).

            В детайли се описват предприети от Халил Енвер Шабан действия по прекратяване на участието му в търговското дружество, като към възражението като доказателства се прилагат и копия от следните документи: разпечатка с дата 06.02.2020 г. от Търговски регистър на Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, от която се вижда, че собственик и управител на „ЛИЛ ТУР“ ЕООД към тази дата е Джемиле Халил Шабан;  2 бр. Декларации по чл. 38 ал.9 т.2 от Закона за счетоводството – за 2018 и 2019 г, от Халил Енвер Шабан за това, че цитираното дружество не е осъществявало търговска дейност  посочените периоди; Предварителен договор за прехвърляне на дружествени дялове с дата 28.10.2019 г със страни – прехвърлител Халил Енвер Джамал и приобретател Джюнейт Гюлтекин Шабан; Уведомление с дата 11.11.2019 г. от Джюнейт Гюлтекин Шабан за отказ от закупуване на дяловете и прекратяване на предварителния договор.

            ОИК Бургас счита, че представените към възражението частни документи не биха могли да послужат като годно доказателствено средство в настоящото производство, предвид формата им - и приложеният предварителен договор, и уведомлението за отказ от сключване на окончателен са частни свидетелстващи документи и нямат материална доказателствена сила. Макар и обвързан с формалната им доказателствена сила  по отношение на лицата, които са ги подписали, то относно материалната доказателствена сила(дата и съдържание), правната теория възприема позицията, че при свидетелстващите частни документи – тези, които съдържат изявление за знание на факти, доказателствената стойност на удостоверената информация се определя от това дали документът съдържа изгодни за автора му факти, или не. Според проф. Живко Сталев  и някои решения в съдебната практика, ако са удостоверени изгодни за издателя обстоятелства, документът няма доказателствената стойност, а ако обстоятелствата са неизгодни (т.е. от тях произтичат неблагоприятни в спора правни последици), доказателствената стойност е висока и има характер на извънсъдебно признание на факт.

Колкото до другите приложения – разпечатката от Търговския регистър от 06.02.2020  и Декларациите по чл. 38 ал.9 т.2 от ЗСч, в съвкупност с останалите събрани доказателства по административната преписка, в това число и извадки от търговския регистър от предходни дати, то същите не удостоверяват факти, които са относими към периода 28.10- 29.11.2019 г. и не обосновават извод за изпълнение на задължение за предприети в срок действия по прехвърляне на дялове и освобождаване от длъжността управител на търговско дружество. Още повече, че е без правно значение дали търговското дружество, чийто управител и едноличен собственик на капитала е бил Халил Енвер Шабан, дали фактически е осъществявало търговска дейност, тъй като въведената с нормите на чл.41,ал.1 и ал.3 ЗМСМА забрана е формална.

            Независимо от горното, дори да приемем, че представените договор, писма и декларации обосновават предприети действия по прекратяване на дяловото участие и по прекратяване на правомощията му като управител, за Халил Енвер Шабан остава безспорно установено, че не е изпълнил две от трите кумулативно дадени условия по чл. 42 ал. 3 от ЗМСМА.

Ето защо, във връзка с гореописаните обстоятелства:

ОИК Бургас приема за установено, че към датата 28.11.2019 г. (датата, на която е обявен за избран) Халил Енвер Шабан, ЕГН **********, е бил действащ  управител в търговско дружество, което се явява несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.

ОИК Бургас, за установено и че същият в едномесечния срок по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, а именно към дата 29.11..2019 г. не е подавал уведомление до ОИК – Бургас  по повод факта, че  съществува несъвместимост със заеманата от него изборна длъжност и посоченото в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Във входящия дневник на ОИК не е завеждано и не в входирано такова уведомление на основание чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

ОИК Бургас, приема за установено и че същият в едномесечния срок по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, а именно към дата 29.11..2019 г. не е подавал уведомление до Общински съвет – Бургас  по повод факта, че  съществува несъвместимост със заеманата от него изборна длъжност и посоченото в чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. В регистрите на Общински съвет Бургас не е завеждано такова уведомление на основание чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от  Изборния кодекс, чл. 463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия Бургас

РЕШИ

Прекратява предсрочно пълномощията на Халил Енвер Шабан, ЕГН **********, кмет на кметство село Изворище, община Бургас, обявен с решение № 264-МИ/028.10.2019 г. на ОИК – Бургас за избран на Първи тур за КМЕТ НА КМЕТСТВО Изворище, община Бургас

Обезсилва издаденото удостоверение на Халил Енвер Шабан, ЕГН **********,  за избран за кмет на кметство село Изворище, община Бургас.

Настоящото решение подлежи на обжалване в седем дневен срок от обявяването му пред Административен съд- Бургас, на основание чл.459 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 07.02.2020 в 19:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 350-МИ / 11.04.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 349-МИ / 20.06.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 348-МИ / 20.04.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

всички решения