Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 47
Бургас, 16.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници в Община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от политическа партия„АТАКА“, подписано от Иван Георгиев Иванов, ,  в качеството му на упълномощен представител на партията, заведено под № 18- ОС/15.09.2019 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници в община Бургас на 27 октомври 2019г.
Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:
-  Пълномощно от представляващия партията Волен Николов Сидеров;
В заявлението е посочено пълното наименование на партията, която ще бъде изписана в бюлетината и адрес, телефон и лице за контакт.
Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 936-МИ от 02септември  2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за регистрация на   „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници  на 27 октомври 2019 г.
Предвид изложеното и на основание на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия
Р Е Ш И:
Регистрира и обявява политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за  общински съветници в община Бургас.
Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е:
ПП АТАКА
Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.
Решението е прието в ………часа.


Председател:                                                                            Секретар:
Елка Стоянова                                                                          Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 16.09.2019 в 21:56 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения