Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 73
Бургас, 18.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа на инициативен комитет „Мартин Пламенов Пенчев– независим“, като независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.в Община Бургас.

Постъпило е предложение от Златин Йовчев Домусчиев в качеството му на представляващ инициативен комитет „Мартин Пламенов Пенчев– независим“, за регистриране на кандидатска листа, съдържащо искане за регистрация на Мартин Пламенов Пенчев като кандидат за общински съветник.

Предложението е заведено под № 2-ОС/17.09.2019 г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Бургас в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт. Инициативен комитет „Мартин Пламенов Пенчев– независим“ е регистриран за участие в изборите за общински съветници в община Бургас с Решение на ОИК № 6/ 11.09.2019г.

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 от ИК, а именно:

 1. Заявление-декларация /приложение №65 –МИ от изборните книжа одобрени от ЦИК/ от кандидата – български гражданин, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК – 12 броя.
 2. Предложението е представено и на технически носител в Еxcel формат;

Приложен е още списък /приложение №35-МИ от изборните книжа одобрени от ЦИК/ съдържащ поредна номерация. В колона „Собствено, бащино и фамилно име“ са посочени имена на избиратели, съответно тяхното ЕГН. В колона „№ на удостоверение за пребиваване и дата на регистрация“, на места са посочени населено място, квартали и улици. Списъкът съдържа и подпис на избирателите.

Допълнително в ползваното приложение №35-МИ от изборните книжа одобрени от ЦИК е допълнено изявление, че подписаните подкрепят регистрацията на Мартин Пламенов Пенчев –независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

Всяка от страниците завършва с подписано изявление на Златин Йовчев Домусчиев, че всеки от подписите на избирателите е положен пред него.

При формална проверка на подписката за съответствие с изискванията на чл.416 от ИК, общинска избирателна комисия констатира следното:

При изготвяне на подписката на избирателите подкрепящи участието на независимия кандидат, вместо правилното приложение №67 МИ е ползвано приложение №35-МИ от изборните книжа одобрени от ЦИК. В представения списък не се съдържа цялостното изписване на постоянния адрес на подкрепящите избиратели.

Независимо от констатираните несъответствия и неправилно употребеното приложение №35-МИ, общинска избирателна комисия Бургас, счита, че в представения списък се съдържат достатъчно данни, които да обосноват извод за съответствието му с изискванията на Закона. В същия е посочено, че подписаните подкрепят участието на независимия кандидат. Положилите подпис избиратели са посочили имената си и своето ЕГН. В действителност не във всички случаи избирателите са посочили пълният си постоянен адрес, но от посоченото населено място, район или жилищен квартал е възможно да се достигне до извод за качеството „избирател в съответния вид избор“, на всеки от положилите подписи. Наред с последното бе съобразено и обстоятелството, че списъка с избиратели в съответствие с разпоредбата на чл.418 от ИК, предстои да бъде предаден за проверка в ГД“ГРАО“ в МРРБ. Предмет на проверката от ГД“ГРАО“ е и постоянния адрес на избирателите именно с цел установяване на качеството им на такива за съответния вид избори, с оглед възникване на правото им да подкрепят с подписа си участието в тях на независим кандидат.

С оглед горното и в изпълнение на задължението си по чл.418 от ИК общинска избирателна комисия Бургас предаде списъка с избирателиза проверка в ГД“ГРАО“ в МРРБ, резултатите от която постъпиха в 17.30 часа и се съдържат в протокол на ръководителя на ТЗ”ГРАО” от 18.09.2019 год. От протокола е видно, че от съдържащите се в списъка за избиратели 1020 записа, валидни са едва 825 бр.

Предвид изложеното и след като констатира, че не са изпълнени изискванията на чл.416 от Изборния кодекс и като съобрази, че срокът за регистрация на кандидати за общински съветници не е изтекъл, а независимия кандидат все още не е регистриран с нарочно решение което предпоставя неприложимост на чл.418, ал.5 от ИК,

Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

На основание чл.417, ал.2 от ИК указва на Инициативен комитет „Мартин Пламенов Пенчев– независим“, че са налице несъответствия в списъка по чл.416, ал.2 от ИК изразяващи се в:

 • Некоректни ЕГН;
 • Повторения на избиратели положили подпис;
 • Избиратели без постоянен адрес в изборния район;
 • Лица без избирателни права;
 • Лица, които не са български граждани или граждани на друга държава член на ЕС

което предпоставя недостатъчен брой избиратели подкрепящи независимия кандидат в съответствие с чл.416, ал.1, т.1 от ИК.

Указва, че горните несъответствия следва да бъдат преодолени до изтичане на срока за регистрация на кандидати за общински съветници чрез представяне на допълнителен списък с избиратели подкрепящи участието на кандидата в този вид избор.

Указва, че в случай на неизпълнение на горните указания, ще бъде постановен отказ за регистрация на кандидата.

Указанията са съобщени на представляващия инициативния комитет лично, на заседание на ОИК Бургас проведено на 18.09.2019 год. от 18.00 часа.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

 

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                         Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.09.2019 в 10:10 часа

Календар

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения