Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 171-МИ/НР
Бургас, 08.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас за неспазване на правилата за предизборна агитация от кандидата за кмет на гр.Бургас, Милчо Лазаров Добрев

В ОИК Бургас е постъпила жалба от Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас, с вх.№ 01/05.10.2015 год. по регистъра на жалбите и сигналите на ОИК Бургас, в която са изложени твърдения за нарушаване на нормативно установени с Изборния кодекс правила за провеждане на предизборна агитация.

В жалбата се твърди, че кандидата за кмет на гр.Бургас Милчо Лазаров Добрев е поставил множество билбордове на изрично посочени места, върху които е разположена графична и снимкова информация, съставляваща предизборна агитация. Твърди се , че в агитационните материали има чужд език, нарушение на чл.181,ал.2 от ИК. Твърди се , че върху агитационния материал е поставен надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но същия е дребен и частично закрит от рамката на билборда, като с това е нарушено изискването на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс, в частта му за размера на надписа. Твърди се още, че съдържанието на агитационния материал е подвеждащо за избирателите, тъй като в него е посочен номер 28 от бюлетината, а е поставено фотографско изображение на кандидат от друга листа и с друг номер в бюлетината. Твърди се, че агитационните материали съдържат графична и снимкова информация, накърняваща добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Към жалбата са приложени 13 бр. фотографски изображения на визираните билбордове.

След сезирането с жалбата, Общинска избирателна комисия-Бургас извърши служебна проверка на изложеното в нея. Чрез телефонен разговор с представляващия ПП “Напред България“ – София, бе поискана информация относно разположените агитационни материали. Комисията бе информирана, че агитационните материали са отговорност на местния координатор и кандидат за кмет Милчо Лазаров Добрев. След отправената покана, на 05.10.2015 г, същият се яви в Общинска избирателна комисия- Бургас. Дадени му бяха указания да представи доказателства за изработените билбордове, както и становище по жалбата. Изискан бе електронния макет от предпечатната подготовка, като на кандидата бе даден срок до 18,00 часа на 06 октомври 2015 год. за становище. Проведено бе заседание, като с протоколно решение от 05.10.2015 год. Общинска избирателна комисия-Бургас възложи на трима членове на ОИК, предложени от различни политически партии, които в срок до 18,00 часа на 06 октомври 2015 год. да извършат оглед и да констатират фактическото състояние на посочените в жалбата агитационни материали. На 06.10.2015 год. в 17.00 часа Милчо Лазаров Добрев е депозирал заявление, заведено в регистъра на жалбите и сигналите под №2 от същата дата. В същото се сочи, че процесните агитационните материали са част от рекламно политическата кампания на кандидата и съставляват нейния първи етап. Оспорва жалбата, като счита, че изискването на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс е спазено.

На комисията не бе представен електронния макет от предпечатната подготовка на разположените в билбордовете рекламни пана.

На същата дата от 18.00 часа бе проведено заседание на ОИК Бургас на което комисията от членове на ОИК, докладва резултатите от извършения оглед и направените констатации, включително и геометрични изчисления свързани с пропорционалното съотношение между площта, заета от надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ и лицевата площ на агитационния материал.

В резултат на извършената служебна проверка, ОИК Бургас приема за фактически установено следното:

На територията на Община Бургас на позиции:

1.На път I-9, позиция т. 329 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

 1. На път I-9, позиция т. 367 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 2. На път I-9, позиция т. 354 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 3. На път I-9, позиция т. 346 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 4. На път I-9, позиция т. 387 от кв. Сарафово посока за ж. к. Изгрев от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 5. На път I-9, позиция т. 330 посока от кръговото на изхода към кв. Крайморие от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 6. На път I-9, позиция т. 378 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

8.На път I-9, позиция т. 379 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

9.На път I-9, позиция т. 381 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

10.На бул. Транспортна, подхода за супермаркет “Лидл“;

11.На бул. Тодор Александров частен терен;

 1. В района на автогара „Запад“.

са разположени касетъчни рекламни съоръжения, в които са монтирани рекламни пана с графична и снимкова информация с различно съдържание. Рекламните пана съдържат обособена част, в който е посочен номер 28, върху който е изобразена отметка, както и надпис „Да ги изритаме с Милчо Добрев“. В средата на паното е разположен израза „Напред България“. В част от рекламните пана, наред с горната информация се съдържа израза „Събуди се Бургас! 20 години политически цветарки и милиционери стигат“. Вляво от този надпис е разположено фотографско изображение на кандидат от друга листа.

В друга част от рекламните пана, отново наред с повтарящата се във всички информация се съдържа и отличаващия ги израз „ЛукOFF. Не на ЛУКОВЩИНАТА в община Бургас“, като непосредствено в ляво от надписа е разположено фотографско изображение на кандидат от друга листа. Всички пана съдържат израза “Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Безспорно се установява, че всички посочени по-горе рекламни пана съдържат призив за подкрепа на определен кандидат, като част от тях едновременно с този призив съдържат и такъв за неподкрепа на друг кандидат. Същите представляват „предизборна агитация“ по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Процесните рекламни пана съставляват агитационен материал, който по силата на чл.183 от Изборния кодекс следва да съответства на установените с нормата изисквания за съдържание.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и събраните доказателства, и като съобрази разпоредбите на Закона, Общинска избирателна комисия намира следното:

 1. Подадената жалба е частично основателна, в частта й за претенцията за нарушение на чл.183, ал.2 от ИК, а именно размерът на надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

Макар че е изпълнено условието агитационните материали да съдържат израза „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, то размерът на надписа е по-малък от изискуемия, а именно 10% от лицевата площ.

Непредставянето на електронния макет от предпечатната подготовка на разположените в билбордовете рекламни пана, не позволява констатиране на точните размери, но е безспорно установено при проверката на място и въз основа на представените от проверяващия екип фотографски изображения на билбордовете, че пропорционалното съотношение между площта, заета от надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ и лицевата площ на агитационния материал, видимо е по-малко от 10 %, като за различните пана съотношението е между 6,3% до 7,6% .

Ето защо съдържанието на агитационния материал не е съобразено с изискванията на Закона, като е налице нарушение на чл.183 ал. 2 от Изборния кодекс.

 1. Подадената жалба е неоснователна, що се касае до:

- оплакването, че агитационните материали въвеждат избирателя в заблуждение. ОИК Бургас намира, че възможност за такова заблуждение не е налице. В агитационния материал ясно е посочен призив за подкрепа именно на кандидата съответстващ на посочения номер в бюлетината.

-оплакването за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. ОИК Бургас, счита , че в действителност разпоредбата на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс забранява ползването на агитационни материали накърняващи добрите нрави честта и доброто име на кандидатите, но на нито един от процесните агитационни материали не констатира наличието на изрази или други графични или фотографски, които да противоречат и накърнят общоприети етични или морални норми. Категорично, видно от текстовата, графична и фотографска информация на агитационния материал, в същите отсъстват обидни квалификации за кандидат или кандидати. Употребения израз израз „ЛукOFF“ не е обиден или позорящ по своето съдържание. Изразът „не на ЛУКОВЩИНАТА в община Бургас“, представлява несъгласие и отрицание на определен модел на поведение, без да се дават обидни, осмиващи или позорящи характеристики. ОИК Бургас, счита че употребата на фамилия и нейните производни с цел да се присвои /създаде принадлежност/ на определено поведение или стереотип към определена личност не носи оценка за личността на кандидата. То не съдържа оценка и на самото поведение, чието отрицание се цели. Много често определени действия в политиката или държавното управление носят названието или са наричани с името на определен политик. Важно е да се отбележи, че Изборният кодекс разрешава като законна агитация употребата на фамилно име на кандидат или фотографското му изображение с цел призив за неподкрепата му.

-относно оплакването за употреба на чужд език в агитационния материал. ОИК Бургас, счита че изписването в част от агитационните материали на две букви от латинската азбука“FF“, не може да бъде счетено за употреба на чужд език. Езикът , съгласно лингвистичната доктрина може да бъде дефиниран като „система от знаци за предаване на информация, подчиняващи се на определени правила, известни и разбираеми за ползвателите му и изпълняващи определени функции“. Наличието на всички елементи е задължително и необходимо за създаване и дефиниране на понятието „език“. ОИК-Бургас, счита че само един от многобройните елемент на системното понятие „език“, а именно буква, повторена два пъти, не може да съдържа в себе си всички изискуеми характеристики на цялата система. Прекалено би било, една буква повторена два пъти, да изпълни и да покрие цялата палитра на системното понятие „език“.

3.При постановяването на решението ОИК-Бургас се е съобразила и с разпоредбата на чл.183 ал.1 от Изборния кодекс, която дава възможност на кандидатите, да изготвят, употребяват и разпространяват в предизборните си кампании плакати, обръщения и други агитационни материали. Тази възможност, безспорно е обвързана със задължението за съобразяване с предписаното от Закона съдържание на агитационните материали, като това задължение имплицтно съдържа в себе си и забрана за употреба и разпространение на агитационни материали не отговарящи на изискванията на закона.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1 т.1,т.22 и чл. 186, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

І.Уважава жалбата на Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас, в частта й относно твърденията з анарушения на чл.183,ал.2 от ИК, а именно наличието на надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ в размер по малък от законовото изискване.

ІІ.Указва на ПП “Напред България“ и Милчо Лазаров Добрев –кандидат за кмет на Община Бургас, до 3 дни от влизане в сила на настоящото решение, да преустановят нарушението на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс, извършено чрез поставяне на агитационни материали в описаните в настоящото решение билбордове на територията на Община Бургас, като премахнат агитационния материал или го преработят в съответствие с посочените разпоредби.

ІІІ.Възлага на Кмета на община Бургас, след изтичане на срока по т.1, в случай че указанията по т.1 не бъдат изпълнени, да премахне агитационните материали поставени на билбордове както следва:

1.На път I-9, позиция т. 329 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

 1. На път I-9, позиция т. 367 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 2. На път I-9, позиция т. 354 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 3. На път I-9, позиция т. 346 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 4. На път I-9, позиция т. 387 от кв. Сарафово посока за ж. к. Изгрев от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 5. На път I-9, позиция т. 330 посока от кръговото на изхода към кв. Крайморие от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;
 6. На път I-9, позиция т. 378 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

8.На път I-9, позиция т. 379 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

9.На път I-9, позиция т. 381 от одобрената схема на Община Бургас за поставяне на РИЕ;

10.На бул. Транспортна, подхода за супермаркет “Лидл“;

11.На бул. Тодор Александров частен терен;

 1. В района на автогара „Запад“.

ІV.Отхвърля жалбата на Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас в останалите й части като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

      

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 09.10.2015 в 13:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения