Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 172-МИ/НР
Бургас, 08.10.2015

ОТНОСНО: Заявление от Милчо Лазаров Добрев-общински председател гр. Бургас на ПП „Движение НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за неспазване на правилата за предизборна агитация и по-конкретно изискването за надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ да заема не по-малко от 10% от лицевата площ на агитационните материали от ПП „ГЕРБ“, ПП „НФСБ“ и ПК „Реформаторски блок“.

В ОИК Бургас е постъпило Заявление от Милчо Лазаров Добрев-общински председател гр. Бургас на ПП „Движение Напред България“, с вх.№ 02/06.10.2015 год. по регистъра на жалбите и сигналите на ОИК Бургас, в което са изложени твърдения за нарушаване на нормативно установени с Изборния кодекс правила за провеждане на предизборна агитация. Въпреки, наименованието „заявление“, ОИК Бургас намира, че се касае за жалба, доколкото съдържа всички елементи на жалба по смисъла на ИК, като в него се визират оплаквания за нарушения на Изборния кодекс при употребата и разпространението на агитационни материали.

В жалбата се твърди, че кандидати за общински съветници за гр.Бургас от ПП „ГЕРБ“, ПП „НФСБ“ и ПК „Реформаторски блок“ са поставили множество билбордове на изрично посочени в заявлението места, върху които е разположена графична и снимкова информация, съставляваща предизборна агитация. Твърди се, че върху агитационните материали е поставен надпис, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но същия заема по-малко от 10% от лицевата площ на агитационния материал, като с това е нарушено изискването на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс, в частта му за размера на надписа.

Към жалбата са приложени 48 бр. фотографски изображения на визираните билбордове.

След сезирането с жалбата, Общинска избирателна комисия-Бургас извърши служебна проверка на изложеното в него.

Проведено бе заседание, като с протоколно решение от 06.10.2015 год. Общинска избирателна комисия-Бургас възложи на трима членове на ОИК, предложени от различни политически партии, които в срок до 18,00 часа на 07 октомври 2015 год. да извършат оглед на всички посочени в жалбата агитационни материали, които са идентифицирани като адрес или местоположение и да констатират фактическото състояние на посочените в заявлението агитационни материали. На 08 октомври 2015 год. от 18.00 часа бе проведено заседание на ОИК Бургас, на което комисията от членове на ОИК, докладва резултатите от извършения оглед и направените констатации, включително и геометрични изчисления свързани с пропорционалното съотношение между площта, заета от надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ и лицевата площ на агитационните материали.

В резултат на извършената служебна проверка, ОИК Бургас приема за фактически установено следното:

На оглед и проверка бяха поставени всички посочени и идентифицирани като адрес или местоположение в жалбата места. Установено бе, че са разположени рекламни съоръжения, в които са монтирани пана с графична и снимкова информация с различно съдържание.

Всички пана съдържат израза “Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Безспорно се установява, че паната съдържат призив за подкрепа на определен кандидат. Същите представляват „предизборна агитация“ по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Процесните пана съставляват агитационен материал, който по силата на чл.183 от Изборния кодекс следва да съответства на установените с нормата изисквания за съдържание.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и събраните доказателства, и като съобрази разпоредбите на Закона, Общинска избирателна комисия намира следното:

 1. Изложената информация в подадената жалба е основателна относно претенцията за нарушение на чл.183, ал.2 от ИК, а именно размера на надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но само за част от изброените в заявлението агитационни материали. Макар че е изпълнено условието, агитационните материали да съдържат израза „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, то размерът на надписа при изброените по-долу агитационни материали е по-малък от изискуемия, а именно 10% от лицевата площ. Невъзможността за физическо измерване на билбордовете рекламни пана, не позволява констатиране на точните размери, но е безспорно установено при проверката на място и въз основа на изготвените от проверяващия екип фотографски изображения на билбордовете, че пропорционалното съотношение между площта, заета от надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ и лицевата площ на агитационния материал, видимо е по-малко от 10 %, като за различните пана съотношението е между 0,1% до 7,6% .Агитационните материали не са съобразени с изискванията на Закона, като е налице нарушение на чл.183 ал. 2 от Изборния кодекс.

Агитационните материали, които не отговарят на изискванията на чл.183,ал.2 от ИК са:

Агитационни материали на ПК“Реформаторски блок“

1.Бул.”Стефан Стамболов” пред хотел „Мираж”;

2.Ул.”Христо Ботев” след к-ще с ул.”Сан Стефано” вдясно;

3.Път 1-9 гр.Бургас кв.Сарафово в посока гр.Варна, след разклона за гр.Каблешково и кв.Черно море;

4.К-с.”Меден Рудник” зона „А” срещу бензиностанция „Петрол;

5.Бул.’’Тодор Александров” след бензиностанция „ЕКО”

6.Бул.”Ст.Стамболов” , до „Колодрума”;

Агитационни материали на ПП“ГЕРБ” :

1.Бул.”3ахари Стоянов” преди к-ще за кв.Горно езерово и к-с”М.Рудник;

2.Път 1-9 гр.Бургас кв.Сарафово в посока гр.Варна,

3.Бул.”Тодор Александров” при к-щи с ул.”Крайезерна“;

4.Път 1-9 кв.Сарафово към гр.Бургас преди разклона за гр.Каблешково и кв.Черно море в посока гр.Бургас;

Агитационни материали на ПП“НФСБ”

1.Ул.Константин Величков” след к-ще с ул. Сан Стефано;

 1. бул.”Ст.Стамболов” след бул.”Янко Андонов”;
 2. Бул.”Тодор Александров” след бензиностанция „ЕКО” в платното за „М.Рудник”;
 3. Бул.”Тодор Александров” след к-ще с ул.”Цар Калоян”;

        В останалата част претенцията е неоснователна, доколкото агитационният материал разположен на бул“Стефан Стамболов“, срещу ІІ РПУ, отговаря на изискванията на чл.183,ал.2 от ИК

2.При постановяването на решението ОИК-Бургас се е съобразила и с разпоредбата на чл.183 ал.1 от Изборния кодекс, която дава възможност на кандидатите, да изготвят, употребяват и разпространяват в предизборните си кампании плакати, обръщения и други агитационни материали. Тази възможност, безспорно е обвързана със задължението за съобразяване с предписаното от Закона съдържание на агитационните материали, като това задължение имплицтно съдържа в себе си и забрана за употреба и разпространение на агитационни материали неотговарящи на изискванията на закона.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1 т.1,т.22 и чл. 186, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

І.Уважава жалбата на Милчо Лазаров Добрев-общински председател гр. Бургас на ПП „Движение Напред България“, относно твърденията му за нарушения на чл.183,ал.2 от ИК, а именно наличието на надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ в размер по малък от законовото изискване на част от агитационните материали визирани в жалбата.

ІІ.Указва на ПП“ГЕРБ”, ПК ”РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”-гр.Бургас и ПП „НФСБ“ до 3 дни от влизане в сила на настоящото решение, да преустановят нарушението на чл.183, ал. 2 от Изборния кодекс, извършено чрез поставяне на агитационни материали в описаните в настоящото решение билбордове на територията на Община Бургас, като премахнат агитационния материал или го преработят в съответствие с посочените разпоредби.

ІІІ.Възлага на Кмета на община Бургас, след изтичане на срока по т.1, в случай че указанията по т.1 не бъдат изпълнени, да премахне агитационните материали поставени на билбордове както следва:

  Агитационни материали на ПК“Реформаторски блок“

1.Бул.”Стефан Стамболов” пред хотел „Мираж”;

2.Ул.”Христо Ботев” след к-ще с ул.”Сан Стефано” вдясно;

3.Път 1-9 гр.Бургас кв.Сарафово в посока гр.Варна, след разклона за гр.Каблешково и кв.Черно море;

4.К-с.”Меден Рудник” зона „А” срещу бензиностанция „Петрол;

5.Бул.’’Тодор Александров” след бензиностанция „ЕКО”

6.Бул.”Ст.Стамболов” , до „Колодрума”;

Агитационни материали на ПП“ГЕРБ” :

1.Бул.”3ахари Стоянов” преди к-ще за кв.Горно езерово и к-с”М.Рудник;

2.Път 1-9 гр.Бургас кв.Сарафово в посока гр.Варна,

3.Бул.”Тодор Александров” при к-щи с ул.”Крайезерна“;

4.Път 1-9 кв.Сарафово към гр.Бургас преди разклона за гр.Каблешково и кв.Черно море в посока гр.Бургас;

Агитационни материали на ПП“НФСБ”

1.Ул.Константин Величков” след к-ще с ул. Сан Стефано;

 1. бул.”Ст.Стамболов” след бул.”Янко Андонов”;
 2. Бул.”Тодор Александров” след бензиностанция „ЕКО” в платното за „М.Рудник”;
 3. Бул.”Тодор Александров” след к-ще с ул.”Цар Калоян”;

ІV. Отхвърля жалбата на Милчо Лазаров Добрев-общински председател гр. Бургас на ПП „Движение Напред България“, относно твърденията за нарушения на чл.183,ал.2 от ИК в останалата им част като неоснователна.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

      

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 09.10.2015 в 13:38 часа

Свързани решения:

237-МИ/НР/22.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения